Prejsť na obsah
Výskum

rok 2022

Výberové konanie - pracovné miesta - vysokoškolský učiteľ - odborný asistent do 13.5.2022

Výberové konanie - pracovné miesta - profesor a docent

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – docent pre oblasť vzdelávania - do 31.3.2022

1 funkčné  miesto vysokoškolský učiteľ – profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, št. program  Meranie a skúšobníctvo – zaradené na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky do 16.3.2022

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Kybernetika / Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – zaradené na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Filológia (Prekladateľstvo a tlmočníctvo) – zaradené na Ústave jazykov a športu - do 4.2.2022

rok 2021

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - vysokoškolský učiteľ - do 1.12.2021

Výberové konanie - 1 miesto vedúci/vedúca Útvaru rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce do 15.10.2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho pracoviska - do 26.6.2021

Výberové konanie - pracovné miesta - profesor a docent - do 26.6.2021
     1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo,
        zameranie dopravné stroje a zariadenia – zaradené na Ústave dopravnej techniky a konštruovania
     1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Matematika –
        zaradené na Ústave matematiky a fyziky
     1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Fyzika –
        zaradené na Ústave matematiky a fyziky 

Výberové konanie - pracovné miesta - vysokoškolský učiteľ - do 26.6.2021
     1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor     
        Strojárstvo, zameranie energetické stroje a zariadenia 
– zaradené na Ústave energetických strojov a
        zariadení
     1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor
        Strojárstvo, št.program automobily a mobilné pracovné stroje– zaradené na Ústave dopravnej
        techniky a konštruovania
     1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor
        Aplikovaná matematika– zaradené na Ústave matematiky a fyziky
     1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Matematika – zaradené na Ústave matematiky a fyziky 

Výberové konanie - funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - do 17.6.2021

Výberové konanie - 1 miesto vedúci/vedúca oddelenia finančnej učtárne, pokladničnej služby a správy majetku - do 14.5.2021

Výberové konanie - pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie Meranie a skúšobníctvo – zaradené na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - do 22.3.2021

Výberové konanie - pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent - do 19.3.2021
Výberové konanie - 1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent - do 17.3.2021
Výberové konanie - pracovné miesta vysokoškolský učiteľ – docent
- do 12.2.2021
Výberové konanie - pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent - do 24.2.2021
Výberové konanie - pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent - do 24.2.2021

rok 2020

Výberové konanie - 1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – docent - do 5.1.2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie Energetické stroje a zariadenia – zaradeného na Ústave energetických strojov a zariadení
1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie Aplikovaná mechanika – zaradeného na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky
1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie Aplikovaná mechanika – zaradeného na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky
do 23.12.2020


1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / zameranie Časti a mechanizmy strojov zaradeného na Ústave dopravnej techniky a konštruovania

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo,zameranieVýrobná technika–zaradeného na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho pracoviska oddelenia finančnej učtárne, pokladničnej služby a správy majetku

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / št. program Automobily a mobilné pracovné stroje – zaradeného na Ústave dopravnej techniky a konštruovania (do 9.9.2020)

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho pracoviska - 1 miesto vedúci/vedúca útvaru zahraničných stykov a vzťahov s verejnosťou (do21.7.2020)

výberové konanie na obsadenie funkcie: vedúci/vedúca Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky

pracovné miesta vysokoškolských učiteľov na jedntlivé ústavy podľa rozpisu (do 23.6.2020)

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / Procesná technika – zaradeného na Ústave procesného inžinierstva
1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - profesor pre oblasť vzdelávania / študijný odbor Kybernetika / Automatizácia – zaradeného na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania / študijný odbor Kybernetika / Automatizácia – zaradeného na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo–zaradeného na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality - do 6.4.2020

1 miesto vedúci/vedúca oddelenia finančnej učtárne, pokladničnej služby a správy majetku - do 31.3.2020

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor do 9.3.2020

rok 2019

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvozaradeného na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality SjF - do 10.12.2019

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo– študijný program Procesná technika zaradeného na Ústave procesného inžinierstva do 26.11.2019

1 miesto vedúci/vedúca Útvaru rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce - do 23.9.2019

1 funkčné miesto docent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor Energetické stroje a zariadenia zaradeného na Ústave energetických strojov a zariadení - do 1.8.2019

1 funkčné miesto odborný asistent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor Fyzika
zaradeného na Ústave matematiky a fyziky
1 funkčné miesto odborný asistent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor Mechatronika
zaradeného na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky - do 3.7.2019

 

1 funkčné miesto odborný asistent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor Matematika
zaradeného na Ústave matematiky a fyziky
- do 17.6.2019

1 funkčné miesto odborný asistent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika
1 funkčné miesto odborný asistent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika

do 11.6.2019

1 funkčné miesto docent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.2.55 Metrológia
zaradeného na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

1 funkčné miesto odborný asistent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.2.14 Automatizácia
zaradeného na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - do 26.4.2019

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent - do 8.4.2019

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa - do 29.3.2019

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesor a docent zaradených na fakulte - do 1.3.2019

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent zaradeného na fakulte - do 8.2.2019
     1 funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.2.49 Procesná technika

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent
     1 funkčné miesto odborný asistent pre odbornú cudzojazyčnú komunikáciu - nemecký jazyk a anglický jazyk - oddelenie jazykov a spoločenských vied

rok 2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho pracoviska
     1 miesto vedúci/vedúca oddelenia plánovania a rozpočtu 
  - do 28.11.2018

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov  - do 28.11.2018
   
1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor 5.2.5 časti a mechanizmy strojov zaradeného na Ústave    
     dopravnej techniky a konštruovania
    1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor 5.2.50 výrobná technikazaradeného na Ústave
     výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

 

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
     1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Dopravné stroje a zariadenia
- do 2.7.2018

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent:
     1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Strojárske technológie a materiály
          - výsledok výberového konania
     1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Procesná technika
          - výsledok výberového konania
     1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Aplikovaná mechanika
          - výsledok výberového konania
     1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Energetické stroje a zariadenia
          - výsledok výberového konania
     1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Dopravné stroje a zariadenia
          - výsledok výberového konania
     2 funkčné miesta odborný asistent pre odbor Telesná výchova a šport
          - výsledok výberového konania
     1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Cudzojazyčná komunikácia
          - výsledok výberového konania
     1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Výrobná technika
          - výsledok výberového konania                                                                                                                                                                                                                                                                                            do 23.mája 2018 

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent zaradeného na fakulte – Ústav jazykov a športu - do 27.2.2018
     výsledok výberového konania

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesor a docent  zaradených na fakulte do 15.2.2018 nasledovne

   1 funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.2.55 metrológia
     výsledok výberového konania
   1 funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika
     výsledok výberového konania
   1 funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia
     výsledok výberového konania
   1 funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika
     výsledok výberového konania
   1 funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.2.7 strojárske technológie a materiály
     výsledok výberového konania

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent do 15.2.2018
   1 funkčné miesto odborný asistent  pre študijný odbor 5.2.14 automatizácia
      v ý s l e d o k výberového konania 
   1 funkčné miesto odborný asistent  pre študijný odbor 5.2.53 meranie
      v ý s l e d o k výberového konania 


1 funkčné miesto odborný asistent  pre študijný odbor 5.2.6 energetické stroje a zariadenia - do 1.2.2018
      v ý s l e d o k výberového konania 

Výberové konanie na vedúceho Útvaru technicko-prevádzkových činností do 2.2.2018
      v ý s l e d o k výberového konania 

rok 2017

Výberové konanie -  funkčné miesto docent  pre odbor 5.2.6 energetické stroje a zariadenia - do 24.11.2017

Výberové konanie - funkčné miesto odborný asistent - do 11.8.2017

Výberové konanie - funkčné miesto odborný asistent - do 3.7.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich ústavov - do 22.6.2017

1 funkčné miesto docent  pre odbor 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia  - do 15.6.2017

rok 2016

Vedúci/vedúca Útvaru pedagogických činností - do 23.12.2016

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor 5.2.50  Výrobná technika - do 16.12.2016

1 funkčné miesto profesor  pre odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika  - do 7.11.2016

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  5.2.53 meranie - Študijný program Meranie a skúšobníctvo - do 6.9.2016
1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  5.2.50 výrobná technika
- do 6.9.2016
1 miesto výskumný pracovník
- do 6.9.2016

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  5.2.49 procesná technika - do 28.6.2016
1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  5.1.7 aplikovaná mechanika - do 28.6.2016

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  5.2.6 energetické stroje a zariadenia   - do 31.5.2016

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  5.2.3 dopravné stroje a zariadenia -
študijný program Automobily a mobilné pracovné stroje
 
- do 3.5.2016
1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  9.1.9 aplikovaná matematika - do 3.5.2016

1 funkčné miesto profesor  pre odbor 5.2.50 Výrobná technika
1 funkčné miesto docent  pre odbor 5.2.51 Výrobné technológie
2 funkčné miesta docent  pre odbor  5.1.7 Aplikovaná mechanika
 - do 5.3.2016

Výberové konanie na vedúceho ÚTP

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor 5.2.51 Výrobné technológie - do 25.2.2016


rok 2015

Výberové konanie - vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent a odborný asistent - do 3.12.2015

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent - do 22.10.2015

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov - odborní asistenti - do 22.10.2015
  1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Aplikovaná mechanika
  1 funkčné miesto odborný asistent pre program Automobily a mobilné pracovné stroje
  1 funkčné miesto odborný asistent pre program Automobily a mobilné pracovné stroje 

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor a docent  do 3.8.2015

  1 funkčné miesto profesor pre odbor 5.2.29 Energetika
  1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.50 Výrobná technika 

Výberové konanie - odborný asistent do 22.7.2015
  1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor 5.2.29 Energetika 

Výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich ústavov  do 12.6.2015

Výberové konanie - odborný asistent 
   1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre anglický jazyk 

Výberové konanie - odborný asistent - do 25.05.2015

  2 funkčné miesta odborný asistent pre odbor Strojárske technológie a materiály
 
1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Telesná výchova 
  1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Matematická analýza
  1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Numerická matematika a vedecko-technické výpočty
  
1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Procesná technika 

 Výberové konanie - funkčné miesto docent - do 25.05.2015

  1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.14 Automatizácia
  1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.16 Mechatronika 

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
vo funkcii docent 
zaradených na fakulte - do 7.4.2015
   1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.50 Výrobná technika
   1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.14 Automatizácia
   1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.49 Procesná technika

rok 2014

Vedúca/vedúci Výpočtového a informačného strediska SjF - do 27.11.2014

Výberové konanie - odborný asistent pre Oddelenie jazykov - do 20.11.2014

Výberové konanie - 1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - USETM - do 16.9.2014

1 funkčné miesto docent pre odbor 1.1.7 Numerická matematika a vedecko-technické výpočty - do 5.8.2014

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesor a docent - do 31.3.2014
   (1 funkčné miesto profesor pre odbor 5.2.14 Automatizácia
    2 funkčné miesta profesor pre odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály
    2 funkčné miesta docent pre odbor 5.2.29 Energetika)

1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.49 Procesná technikado 26.03.2014

rok 2013

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika pre Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky 

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre odbor 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia 

výberové konanie - docent pre odbor 5.2.16 Mechatronika

1 miesto vysokoškolský učiteľ - odborný asistent - pre odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika pre Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky 

výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesor a docent

1 miesto odborný asistent pre odbor 5.2.29 energetika pre Ústav tepelnej energetiky

3 miesta vysokoškolský učiteľ -  pre odbor 5.2.49 procesná technika

1 miesto odborného asistenta pre odbor 5.2.29 energetika pre Ústav tepelnej energetiky

1 miesto odborného asistenta pre nemecký a anglický jazyk

1 miesto odborného asistenta pre anglický jazyk

výberové konania na odborných asistentov

1 funkčné miesto docent  pre odbor 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia