Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest zaradených na fakulte:

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, Procesná technika – zaradené na Ústave procesného inžinierstva

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Procesná technika,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Procesná technika,
 • odborná prax min. 2 roky,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • práca so software EDEM pre simulácie procesov,
 • skúsenosti s tvorbou detailnej technickej dokumentácie
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou výskumných projektov a experimentálnych meraní v oblasti.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1100,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.01.2022 (resp. dohodou)

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, Energetické stroje a zariadenia – zaradené na Ústave energetických strojov a zariadení

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 3 roky,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosti z oblasti hydraulických strojov a zariadení.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1100,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.01.2022 (resp. dohodou)

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, Výrobná technika – zaradené na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore strojárske technológie a materiály,
 • pedagogické skúsenosti (pedagogická prax min. 10 rokov v odbore výrobná technika alebo výrobné systémy, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení predmetov študijného programu - Technológia obrábania, CNC programovanie, Automatizačné prvky a iné)
 • skúsenosti s vedením a oponovaní záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedeckovýskumné skúsenosti (riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti výrobných strojov a systémov, obrábania, v oblasti CNC programovania, v oblasti automatizácie a robotiky),
 • odborné znalosti a zručnosti v oblasti ovládania a programovania CNC výrobných strojov a priemyselných robotov, skúsenosti v oblasti ďalšieho vzdelávania zameraného na priemyselnú údržbu,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického a nemeckého jazyka.
 • znalosť softvérov CAD softvérov (MS Office, AutoCAD, SolidWorksTM, ADAMS)

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1100,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.01.2022 (resp. dohodou)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na funkčné miesto docent,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto).

Forma výberového konania:  písomná a osobný pohovor (osobný pohovor môže byť uskutočnený aj formou online pohovoru)

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, prípadne e-mailom na adresu: veronika.blahova@stuba.sk do 01.12.2021. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.