Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent zaradených na fakulte.

1 funkčné miesto odborný asistent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor Fyzika
zaradeného na Ústave matematiky a fyziky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa (PhD.) v niektorom odbore fyziky, resp. pedagogická kombinácia Matematika – Fyzika,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,

Iné kritériá a požiadavky:

 • aktívna znalosť a ovládanie práce v dostupných softvérových aplikáciách,
 • skúsenosť s pedagogickou prácou v prostredí vysokoškolského vzdelávania

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 911,00 eur/mesačne

Termín nástupu: 01.09.2019

1 funkčné miesto odborný asistent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor Mechatronika
zaradeného na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Mechatronika,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Mechatronika (resp. ukončenie v auguste 2019)
 • odborná prax min. 2 roky,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,

Iné kritériá a požiadavky:

 • práca so software Matlab, Adams, Ansys,
 • programovanie v prostredí Matlab v oblasti dynamických dejov na pokročilej úrovni,
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou experimentálnych meraní v oblasti

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 843,50 eur/mesačne

Termín nástupu: 01.09.2019

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní (notársky overené),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 03.07.2019. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.