Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

1 miesto odborného asistenta pre nemecký a anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa pedagogického smeru, nemecký jazyk v kombinácii s anglickým jazykom
- vedecká hodnosť PhD. vítaná,
- odborná prax min. 3 roky. 

1 miesto odborného asistenta pre anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-  vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore Anglistika – amerikanistika – Slovakistika,
-  odborná prax min 1 rok.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, (kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.),
- prehľad doterajšej praxe.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 12.02.2013 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.