Prejsť na obsah
Fakulta

Strojnícka fakulta STU v Bratislave už viac ako osem desaťročí prináša kvalitnú výučbu strojárskych študijných odborov na Slovensku. Za obdobie svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie doma i v zahraničí. 

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave možno získať univerzálne technické vzdelanie. Za obdobie svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti strojárstva na Slovensku i v zahraničí. Dokazujú to aj naši strojní inžinieri, ktorí sa uplatňujú nielen v klasickom strojárskom priemysle, ale aj v automobilovom, elektrotechnickom, potravinárskom, chemickom priemysle, v energetike a všade tam, kde sa prevádzkujú strojnotechnologické zariadenia. Mnohí z našich úspešných absolventov vďaka štúdiu na Strojárskej fakulte v Bratislave dosiahli významné postavenie vo svetových firmách, akými sú Volkswagen, PSA Peugeot Citroën, Siemens, IBM, BMW, CEO e-Sense Slovakia a ďalšie.

Hlavná budova fakulty sa nachádza v centre Bratislavy na Námestí slobody č. 17 v tesnom susedstve s ďalšími fakultami Slovenskej technickej univerzity. Strojnícka fakulta má ďalšie pracoviská na Pionierskej ulici, Mýtnej a Vazovovej ulici. 

Štúdium je organizované v rámci akademického roka, v ktorom sa člení na dva semestre. V každom semestri je najmenej 12 týždňov výučby a najmenej 6 týždňov trvá skúškové obdobie. Výučba prebieha v moderne zariadených učebniach, v mnohých prípadoch so špičkovým laboratórnym a programovým vybavením.

Študenti majú možnosť získať sociálne štipendiá (je nárokové a presne dané vyhláškou), prospechové štipendiá (udeľované je podľa študijných výsledkov) a mimoriadne štipendiá (udeľované jednorazovo na základe mimoriadnych študijných výsledkov dekanom fakulty).

Našim spoločným cieľom je aby čo najviac našich študentov ukončilo svoje štúdium slávnostnou promóciou na všetkých stupňoch štúdia.