Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest zaradených na fakulte:


1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie energetické stroje a zariadenia – zaradené na Ústave energetických strojov a zariadení

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore energetika,
 • odborná prax min. 8 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • skúsenosti s vedením záverečných prác v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia,
 • vedecko-výskumné skúsenosti a riešenie vedeckovýskumných úloh z oblasti energetických strojov a zariadení.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1140,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.09.2021 (resp. dohodou)


1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, št.program automobily a mobilné pracovné stroje – zaradené na Ústave dopravnej techniky a konštruovania

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na konštrukciu dopravnej techniky, alebo špeciálnej techniky
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore dopravné stroje a zariadenia,
 • odborná prax min. 15 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti dopravnej techniky,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť softvérov CAD, CATIA, ANSYS, MATLAB, ADAMS a skúsenosti z oblasti automobilovej elektroniky a skúšobníctva v oblasti vozidiel

 Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1230,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.09.2021 (resp. dohodou)


1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Aplikovaná matematika– zaradené na Ústave matematiky a fyziky

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa v niektorom odbore matematiky
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1090,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.09.2021 (resp. dohodou)


1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Matematika – zaradené na Ústave matematiky a fyziky 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa v niektorom odbore matematiky, resp. didaktiky matematiky – kombinácia Matematika – Deskriptívna geometria,
 • odborná prax min. 3 roky,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • vítaná výučba predmetov Matematika I, Matematika II, Konštrukčná geometria
 • aktívna znalosť a ovládanie práce v dostupných dynamických matematických softvéroch, skúsenosť s pedagogickou prácou v prostredí vysokoškolského vzdelávania.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1020,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.09.2021 (resp. dohodou)


1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Fyzika – zaradené na Ústave matematiky a fyziky 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa v niektorom odbore fyziky, resp. pedagogická kombinácia Matematika - Fyzika,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • vítaná výučba predmetov Technická fyzika I, Technická fyzika II, Seminár z fyziky I, Seminár z fyziky II,
 • ovládanie práce s počítačom v bežne dostupných softvérových aplikáciách,
 • skúsenosť s pedagogickou prácou v prostredí vysokoškolského vzdelávania.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1050,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.09.2021 (resp. dohodou)


2 funkčné miesta vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre študijný odbor Vedy o športe (športová edukológia, športová kinantropológia) – zaradené na Ústave jazykov a športu 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 15 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • počítačové zručnosti, vedenie cvičení, účasť na vedecko-výskumných projektoch,
 • organizácia športových podujatí, letných a zimných telovýchovných sústredení,
 • trénerská činnosť

Jedna pracovná pozícia so špecializáciou na futbal a futsal

Druhá pracovná pozícia so špecializáciou na veslovanie, vodné športy.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1110,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.09.2021 (resp. dohodou)


1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo/ Aplikovaná mechanika – zaradené na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • publikačná činnosť v príslušnom odbore: min. 3 publikácie Q1 a min. počet všetkých výstupov 40 v príslušnom odbore,

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1170,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.09.2021 (resp. dohodou) 


1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Kybernetika/ Mechatronika – zaradené na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • publikačná činnosť v príslušnom odbore: min. 1 publikácis Q1 a min. počet všetkých výstupov 10 v príslušnom odbore,

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1125,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.09.2021 (resp. dohodou)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • plnenie kritérií STU na získanie titulu docent v odbore Strojárstvo, resp. Kybernetika,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto). 

Forma výberového konania:  písomná a osobný pohovor (osobný pohovor môže byť uskutočnený aj formou online pohovoru)

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, prípadne e-mailom na adresu: veronika.blahova@stuba.sk do 26.06.2021. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.