Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta zaradeného na fakulte:

 

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo zaradeného na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality SjF

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore stroje a zariadenia pre strojársku výrobu,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore výrobná technika,
 • vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania výrobná technika,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore (monografia, vysokoškolská učebnica, príspevky vo vedeckých recenzovaných časopisoch a konferenciách),
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • pedagogické skúsenosti – pedagogická prax min. 10 rokov, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok, seminárov a cvičení z predmetov študijného programu Výrobné stroje a zariadenia; Strojárska metrológia, Technika obnoviteľných zdrojov, Environmentálna technika, Stroje na zhodnocovanie odpadov a iné),
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedeckovýskumné skúsenosti a riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti výrobných strojov, v oblasti strojov pre zhodnocovanie odpadov a v oblasti environmentálnych technológií),
 • znalosť softvérov SolidWorks, Cosmos a ďalších, najmä v oblasti návrhu a dimenzovania častí výrobných a environmentálnych strojov,
 • technické skúsenosti a znalosti obsluhy obrábacích strojov, hydraulických lisov, laboratórnych prístrojov z oblasti výrobnej a environmentálnej techniky,

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1100,00 eur/mesačne

Termín nástupu: 01.01.2020

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní (notársky overené),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto docent v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto docent).

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 10.12.2019. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo zaradeného na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality SjF

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore stroje a zariadenia pre strojársku výrobu,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore výrobná technika,
 • vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania výrobná technika,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore (monografia, vysokoškolská učebnica, príspevky vo vedeckých recenzovaných časopisoch a konferenciách),
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • pedagogické skúsenosti – pedagogická prax min. 10 rokov, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok, seminárov a cvičení z predmetov študijného programu Výrobné stroje a zariadenia; Strojárska metrológia, Technika obnoviteľných zdrojov, Environmentálna technika, Stroje na zhodnocovanie odpadov a iné),
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedeckovýskumné skúsenosti a riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti výrobných strojov, v oblasti strojov pre zhodnocovanie odpadov a v oblasti environmentálnych technológií),
 • znalosť softvérov SolidWorks, Cosmos a ďalších, najmä v oblasti návrhu a dimenzovania častí výrobných a environmentálnych strojov,
 • technické skúsenosti a znalosti obsluhy obrábacích strojov, hydraulických lisov, laboratórnych prístrojov z oblasti výrobnej a environmentálnej techniky,

 

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1100,00 eur/mesačne

Termín nástupu: 01.01.2020

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní (notársky overené),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto docent v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto docent).

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
do 10.12.2019. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.