Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest zaradených na fakulte:

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo – zaradené na Ústave dopravnej techniky a konštruovania

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore dopravné stroje a zariadenia alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • plnenie kritérií pre habilitačné konanie v príslušnom odbore,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1260,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.04.2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Fyzika – zaradené na Ústave matematiky a fyziky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa v niektorom odbore fyziky,
 • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 15 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore, účasť na výskumných úlohách, obsahujúca aj výstupy v impatkovaných časopisoch,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1320,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.04.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné docent v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií a tiež pripravených kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto docent).

Forma výberového konania:  písomná (osobný pohovor iba v prípade skončenia mimoriadnych opatrení súvisiacich s koronavírusom, prípadne online pohovor)

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, prípadne e-mailom na adresu: veronika.blahova@stuba.sk do 24.02.2021. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.