Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest zaradených na fakulte:

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie energetické stroje a zariadenia – zaradené na Ústave energetických strojov a zariadení

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom obore energetické stroje a zariadenia,
 • plnenie kritérií STU na získanie titulu profesor v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže, v prípade uchádzača, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu profesora, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • odborná prax min. 25 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • skúsenosti s vedením záverečných prác v 1., 2 a 3 stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedecko-výskumné skúsenosti, vedenie a riešenie vedeckovýskumných úloh z oblasti tepelných energetických strojov a zariadení,

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1560,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.07.2021 (resp. dohodou)


1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo – zaradené na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II a III. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
 • plnenie kritérií STU na získanie titulu docent v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže, v prípade uchádzača, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu docenta, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • pedagogické skúsenosti a prax v odbore výrobná technika, strojárske technológie, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení predmetov programu Technológia obrábania, Nástroje a prípravky, Výrobné stroje a zariadenia,
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedecko-výskumné skúsenosti, riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti strojárskych technológií, výrobných strojov, technológie obrábania, konštrukcia špeciálnych strojov a zariadení, rezných nástrojov, environmentálnej techniky, odpadového hospodárstva, reverzného inžinierstva a virtuálnej reality,
 • odborné znalosti a zručnosti v oblasti ovládania obrábacích strojov a rezných nástrojov
 • znalosť CAD softvérov (AutoCAD, SolidWorks, atď.)

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1140,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.07.2021 (resp. dohodou)


1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo – zaradené na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady  a osobitné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa (PhD.) technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore,
 • plnenie kritérií STU na získanie titulu docent v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže, v prípade uchádzača, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu docenta, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • pedagogické skúsenosti a odborná prax min.20 rokov v odbore strojárske technológie a materiály, výrobná technika (tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení predmetov študijného programu – Technológia obrábania, Simulácia výrobných systémov, Modelovanie a simulácia, Operačná analýza, Rozhodovacie modely a iné..),
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,

Iné kritériá a požiadavky:

 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedeckovýskumné skúsenosti (riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti simulácie a optimalizácie diskrétnych systémov, logistiky, strojárskych technológií a materiálov, obrábania, automatizovaných výrobných systémov a robotiky),
 • odborné znalosti a zručnosti v oblasti ovládania obrábacích strojov, programovania výrobných strojov, počítačovej simulácie a optimalizácie,
 • znalosť softvéru pre automatizáciu inžinierskych činností (MS Office, atď.) a znalosť špecializovaných softvérov a systémov (Witness, QM for Windows, Expert Choice, atď.).

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1360,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.07.2021 (resp. dohodou)


1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo – zaradené na Ústave dopravnej techniky a konštruovania 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • plnenie kritérií STU na získanie titulu docent v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • uchádzač, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu docent: splnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore dopravné stroje a zariadenia,
 • odborná prax min. 7 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1120,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.07.2021 (resp. dohodou)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto).

Forma výberového konania:  písomná a osobný pohovor (osobný pohovor môže byť uskutočnený aj formou online pohovoru)

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, prípadne e-mailom na adresu: veronika.blahova@stuba.skdo 17.06.2021. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.