Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent zaradených na fakulte.

1 funkčné miesto odborný asistent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika
zaradeného na Ústave aplikovanej mechanika a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa (PhD.) v študijnom odbore aplikovaná mechanika,
 • odborná prax min. 8 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,

Iné kritériá a požiadavky:

 • práca so software Ansys, Matlab, Wolfram uplatňovaná v pedagogickom procese
 • programovanie v prostredí Matlab v oblasti dynamických dejov na pokročilej úrovni
 • schopnosť pripraviť a realizovať experimentálne merania v oblasti dynamiky strojov

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1008,50 eur/mesačne

Termín nástupu: 01.09.2019

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

 

1 funkčné miesto odborný asistent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika
zaradeného na Ústave aplikovanej mechanika a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa (PhD.) v študijnom odbore aplikovaná mechanika,
 • odborná prax min. 13 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického a nemeckého jazyka,

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1081,50 eur/mesačne

Termín nástupu: 01.10.2019

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

 

1 funkčné miesto odborný asistent pre Telesnú výchovu a šport
zaradeného na Ústave jazykov a športu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Telesná výchova a šport – trénerské zameranie, špecializácia volejbal,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) vo vednom športová kinantropológia,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 977,50 eur/mesačne

Termín nástupu: 01.09.2019

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 11.06.2019. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.