Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

1 miesto odborného asistenta pre odbor 5.2.29 energetika pre Ústav tepelnej energetiky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa technického smeru (strojnícka fakulta),
-          vedecká hodnosť PhD. v odbore energetika,
-          odborná prax min. 4 roky,
-          znalosť anglického jazyka. 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-          štruktúrovaný životopis,
-          kópia dokladu o VŠ vzdelaní, (kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.),
-          prehľad doterajšej praxe. 

Termín nástupu: 1.5.2013

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
do 09.04.2013 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.

oznam