Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor a docent zaradených na fakulte. 

1 funkčné miesto profesor  pre odbor 5.2.50 Výrobná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
-          vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore (plnenie kritérií na funkciu profesor),
-          odborná prax min. 10 rokov,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka (dva z troch - angličtina, nemčina, ruština)

Iné kritériá a a požiadavky:

-          skúsenosti v konštrukcii strojov a environmentálnej techniky,
-          realizované technické diela pre prax.

1 funkčné miesto docent  pre odbor 5.2.51 Výrobné technológie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
-          vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore (plnenie kritérií na funkciu docent),
-          odborná prax min. 15 rokov,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

2 funkčné miesta docent  pre odbor  5.1.7 aplikovaná mechanika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
-          vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore (plnenie kritérií na funkciu docent),
-          odborná prax min. 5 rokov,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
-          praktické skúsenosti s programami LabView, ANSYS, Matlab,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-          vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto v danej oblasti výskumu,
-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto).

Termín nástupu: 1.9.2016

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 03.05.2016. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.