Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest zaradených na fakulte:

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie dopravné stroje a zariadenia – zaradené na Ústave dopravnej techniky a konštruovania

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom obore energetické stroje a zariadenia,
 • plnenie kritérií STU na získanie titulu profesor v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže, v prípade uchádzača, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu profesora, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • odborná prax min. 25 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • skúsenosti s vedením záverečných prác v 1., 2 a 3 stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedecko-výskumné skúsenosti, vedenie a riešenie vedeckovýskumných úloh z oblasti tepelných energetických strojov a zariadení,

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1560,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.09.2021 (resp. dohodou)


1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Matematika – zaradené na Ústave matematiky a fyziky

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa v niektorom odbore matematiky, resp. didaktiky matematiky, kombinácia Matematika – Deskriptívna geometria vítaná,
 • vedecko-pedagogický titul docent v niektorom odbore matematiky,
 • plnenie kritérií STU na získanie titulu docent,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore, vedecké práce a citácie v databázach Scopus a WOS z odboru,
 • vítaná skúsenosť s výučbou predmetov z oblasti matematiky (Matematika I – III, Algebraické štruktúry, Diferenciálne rovnice, Systémy diferenciálnych rovníc a pod.)
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1260,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.09.2021 (resp. dohodou)


1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Fyzika – zaradené na Ústave matematiky a fyziky 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa v niektorom odbore fyziky,
 • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • plnenie kritérií STU na získanie titulu docent,
 • odborná prax min. 15 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore, účasť na výskumných úlohách, obsahujúca aj výstupy v impatkovaných časopisoch,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1320,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.09.2021 (resp. dohodou)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto).

Forma výberového konania:  písomná a osobný pohovor (osobný pohovor môže byť uskutočnený aj formou online pohovoru) 


Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, prípadne e-mailom na adresu: veronika.blahova@stuba.sk do 26.06.2021. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.