Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Aplikovaná mechanika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v študijnom odbore Aplikovaná mechanika,
-          odborná prax min. 5 rokov,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
-          skúsenosti s programami LabView, ANSYS, Matlab, programovanie FPGA, CRio, práca s NI Elvis,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka. 

1 funkčné miesto odborný asistent pre program Automobily a mobilné pracovné stroje

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru so zameraním na konštrukciu dopravnej techniky alebo špeciálnej techniky
-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.)
-          minimálna pedagogická prax 5 rokov,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti dopravnej techniky,
-          znalosť softvérov CAD, SNSYS, MATLAB, PATRAN, NASTRAN, ADAMS,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 funkčné miesto odborný asistent pre program Automobily a mobilné pracovné stroje

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe Automobily, lode a spaľovacie motory,
-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v študijnom programe Dopravná technika,
-          minimálna prax 3 roky,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti dopravnej techniky,
-          skúsenosti v oblasti generatívneho konštruovania, znalosť softvérov CATIA, INSIGHT, ATOS-Proffesional, Simplify,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:  absolvovaný  študijný pobyt na zahraničnej univerzite

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov. 

Termín nástupu: 1.12.2015

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 22.10.2015. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.