Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 6, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov pre Ústav chemických a hydraulických strojov a zariadení SjF STU:

 

2 miesta vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre odbor 5.2.49 procesná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore procesná technika,

-          akademický titul PhD. v odbore procesná technika,

-          predpoklady pre vedecko-pedagogickú činnosť,

-          odborná prax min. 3 roky,

-          aktívna znalosť cudzieho jazyka (absolvovanie štud. pobytu na zahraničnej univerzite je vítané).

 

1 miesto vysokoškolský učiteľ - asistent pre odbor 5.2.49 procesná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore procesná technika,

-          zapísaný na II. stupni PhD. štúdia v odbore procesná technika,

-          predpoklady pre vedecko-pedagogickú činnosť,

-          aktívna znalosť cudzieho jazyka (absolvovanie štud. pobytu na zahraničnej univerzite je vítané).

 

1 miesto vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre odbor 5.2.29 energetika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa technického smeru (Strojnícka fakulta),

-          akademický titul PhD. v odbore energetika,

-          zameranie na oblasť hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia

-          predpoklady pre vedecko-pedagogickú činnosť,

-          odborná prax min. 3 roky,

aktívna znalosť cudzieho jazyka.

OZNAM PDF