Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

vedúci/vedúca Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkciu vedúceho ústavu:

 • vedecko-pedagogický titul profesor/docent,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • organizačné schopnosti,
 • prax v riadení pracovného tímu,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1500,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.09.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • koncepcia (vízia) rozvoja ústavu,
 • návrh organizačnej štruktúry pracoviska.

Forma výberového konania:  písomná a osobný pohovor 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 07.07.2020. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.