Prejsť na obsah
Výskum

Strojárstvo je stále jedným z hlavných nositeľov dynamiky rozvoja národného hospodárstva, pričom strojárska výroba zabezpečuje rozvoj aj iných odvetví. Strojnícka fakulta STU je personálne a technicky veľmi dobre vybavená na to, aby pripravovala kvalitných absolventov, ktorí sú schopní riešiť najnáročnejšie úlohy.

Posilňovať pozíciu Strojníckej fakulty STU vo vedeckovýskumnej spolupráci doma a v zahraničí, implementovať výsledky výskumu vo vzdelávacom procese a vyvíjať činnosti na zlepšovanie výskumnej infraštruktúry na fakulte.

STRATEGICKÉ CIELE
1. Stanoviť ďalšie priority v oblasti vedy a výskumu na sledované obdobie.
2. Podporovať budovanie Kompetenčných centier a ich rozvoja ako prioritného ná- stroja vednej a inovačnej politiky.
3. Výsledky výskumu a tvorivej činnosti publikovať predovšetkým v medzinárodnom prostredí, najmä v renomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch a formou monografií doma a v zahraničí.
4. Zapájať sa a aktívne spolupracovať na projektoch medzinárodnej spolupráce vo vede a technike.
5. Podporovať získavanie finančných prostriedkov na budovanie prístrojovej infra- štruktúry z dostupných zdrojov, najmä zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štrukturálnych fondov, 7. a 8. Rámcového programu a vzdelávacích programov Európskej komisie.
6. Pre stanovené priority vedy a výskumu budovať výskumnú infraštruktúru (prí- strojovú aj základnú).
7. Zapájať mladých výskumných pracovníkov a študentov tretieho stupňa štúdia do projektov medzinárodnej spolupráce aj s cieľom preklenutia generačného problému na fakulte.
8. Formulovať širšie výskumné aktivity v perspektívnych nosných smeroch, ktoré umožnia vytvoriť interdisciplinárne vedeckovýskumné kolektívy (neobmedzené iba na pracoviská fakulty) aj v spolupráci s ostatnými fakultami, univerzitami a ústavmi SAV.
9. Dôraznejšie zohľadňovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti v hodnotení pracovníkov.
10. Zlepšiť prepojenie s praxou ako trvalý atribút rozvoja a možnosti získania finančných zdrojov pre vedeckovýskumnú činnosť (VVČ).
11. Zvýšiť zodpovednosť vedúcich pracovísk pri rozdeľovaní vedeckovýskumných kapacít pracovníkov, realizovať opatrenia na zapojenie všetkých pracovníkov do VVČ.