Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta zaradeného na fakulte:

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo – študijný program Procesná technika zaradeného na Ústave procesného inžinierstva

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Procesná technika,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Procesná technika,
 • odborná prax min. 2 roky,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • práca so software EDEM pre simulácie procesov,
 • skúsenosti s tvorbou detailnej technickej dokumentácie,
 • skúsenosti s prípravou a realizácia výskumných projektov a experimentálnych meraní.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1000,00 eur/mesačne

Termín nástupu: 01.01.2020

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad. 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 26.11.2019. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.