Prejsť na obsah
Výpočtové a informačné stredisko
Knižnica fakulty je akademickou knižnicou, založenou v r. 1963. Jej činnosť a pôsobnosť upravuje zákon o knižniciach č. 183/2000. Hlavným poslaním knižnice je budovanie a sprístupňovanie knižničných fondov a poskytovanie odborných knižnično-informačných služieb z vlastných aj vonkajších informačných zdrojov pre potreby štúdia, pedagogiky a výskumu na fakulte, budovanie databáz – register publikačnej činnosti SjF STU v rámci CREPC a budovanie Virtuálnej knižnice na STU.

Kontakt

VIS – knižnica Strojníckej fakulty STU
Nám.slobody 17, 812 31 Bratislava

Sigla knižnice : BA 312

Ing. Jana Hanusová
1. posch., miestnosť 161/2
tel.: 00421 2 572 96 284
e-mail: jana.hanusova@stuba.sk