Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / Energetické stroje a zariadenia – zaradeného na Ústave energetických strojov a zariadení

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore energetika,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore energetika,
 • odborná prax min. 7 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • skúsenosti s vedením a oponovaním bakalárskych a diplomových prác 

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1140,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.09.2020


1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / Procesná technika – zaradeného na Ústave procesného inžinierstva

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Procesná technika alebo v príbuznom odbore,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Procesná technika alebo v príbuznom odbore,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosti obsluhy a merania s LDA anemometrami,
 • skúsenosti s tvorbou detailnej technickej dokumentácie,
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou výskumných projektov a experimentálnych meraní v oblasti hydromechanických a difúznych procesov

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1090,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.09.2020


1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / Strojárske technológie a materiály – zaradeného na Ústave technológií a materiálov 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály,
 • odborná prax min. 20 rokov,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • pedagogické skúsenosti – pedagogická prax min. 15 rokov, vedenie prednášok, seminárov a cvičení z predmetov študijného programu v slovenskom a anglickom jazyku, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov,
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác I. a II. Stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedeckovýskumné skúsenosti, vedenie a riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov v oblasti strojárskych technológií a materiálov.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1270,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.09.2020

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / Aplikovaná mechanika – zaradeného na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Aplikovaná mechanika,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Aplikovaná mechanika,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • práca v softvéroch Matlab, Ansys, Solidworks, Pulse
 • znalosti špecifických softvérov, konkrétne vedecké zameranie, pedagogické skúsenosti.

 

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1125,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.09.2020


1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre anglický jazyk – zaradeného na Ústave jazykov a športu 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so zameraním na anglický jazyk resp. didaktický predmet,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,

Iné kritériá a požiadavky:

 • prax v odbore (angličtina pre strojárske odbore – CLIL alebo ESP),
 • publikačná činnosť o odbore,
 • počítačové zručnosti, prax v e-learningu na akademickej úrovni,
 • účasť na vedecko-výskumných projektoch,
 • príprava na získanie vysokoškolského vzdelania III. stupňa v odbore „odborová didaktika“.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1050,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.09.2020


1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre telesnú výchovu a šport – zaradeného na Ústave jazykov a športu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so zameraním na telesnú výchovu a šport
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore športová edukológia,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • zameranie na zdravotnú telesnú výchovu, rôzne formy aeróbnych cvičení, rôzne formy kondičného posilňovania,
 • vedenie cvičení, prednášok, organizovanie letných a zimných telovýchovných sústredení, organizovanie športových súťaží, vysokoškolských líg
 • vedenie alebo riešenie vedecko-výskumných grantových úloh.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1170,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.09.2020

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre matematiku – zaradeného na Ústave matematiky a fyziky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa v niektorom odbore matematiky,
 • odborná prax min. 15 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť doma aj v zahraniční v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • aktívne ovládanie práce s dostupnými štatistickými softvérmi,
 • pedagogické skúsenosti s výučbou programovania, základov informatiky a štatistiky.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1230,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.09.2020

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre matematiku – zaradeného na Ústave matematiky a fyziky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v niektorom odbore matematika – deskriptívna geometria,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • odborná prax min. 2 roky,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť doma aj v zahraniční v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • aktívne ovládanie práce s dynamickými matematickými softvérmi,
 • pedagogické skúsenosti s výučbou konštrukčnej a deskriptívnej geometrie. 

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1020,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.09.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na docenta v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto docent).

 

Forma výberového konania:  písomná a osobný pohovor

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 23.06.2020. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.