Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa zaradeného na fakulte:

 1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / zameranie Časti a mechanizmy strojov zaradeného na Ústave dopravnej techniky a konštruovania

 Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v odbore časti a mechanizmy strojov alebo v príbuznom odbore, resp. odovzdaná dizertačná práca na obhajobu,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore časti a mechanizmy strojov so zameraním na teóriu prevodových mechanizmov a počítačovú simuláciu,
 • absolvovanie doplňujúceho pedagogického minima alebo jeho ekvivalentu,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť softvérov CAD/CAE: SolidWorks, Autodesk Invertor, ANSYS, Siemens NX, Femap. CATIA.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1120,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.02.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Forma výberového konania:  písomná a osobný pohovor 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 17.12.2020. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176