Prejsť na obsah
Akademický športový klub Strojár

 

 

Aktivity2012          Aktivity2011         Aktivity2010             Aktivity2009              Aktivity2008           Aktivity2007    
Zapožičiavanie materiálu            
Fotoalbumy

 
logo 

Adresa: Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava        

AŠK Strojár Bratislava

AŠK Strojár Bratislava je dobrovoľným združením študentov, zamestnancov a priaznivcov Strojníckej fakulty STU, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v športe, turistike a v iných činnostiach a aktivitách. Kreovanie klubu sa datuje na 08.09.1993, kedy bol registrovaný na MV SR a prakticky na 14.04.1994, kedy boli zvolení funkcionári klubu. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza AŠK, výkonným orgánom Výkonný výbor AŠK, kontrolným orgánom Revízna komisia AŠK.
Cieľom AŠK je prostredníctvo organizačnej, propagačnej a inej aktivity rozvíjať športovo-rekreačnú činnosť na fakulte, a tým prispievať k aktívnemu telesnému a duševnému zdraviu študentov a zamestnancov, k kreatívnemu vyplneniu voľného času, pozitívnemu vzťahu k fakulte, univerzite, k celoživotnému vykonávaniu pohybových aktivít.
AŠK je otvoreným, samostatným, nezávislým, nepolitickým, s právnou subjektivitou združením, vyvíjajúce svoju činnosť na demokratických princípoch. Jej sídlom je Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava.
Radi privítame ďalších členov v našej rodiny, najmä z radov študentov a mladých zamestnancov fakulty.                               

                               Doc. PhDr. Vladimír Korček, PhD. 
                                             predseda AŠK

                                  

CNW:Counter