Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent zaradeného na fakulte.

1 funkčné miesto odborný asistent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor Matematika
zaradeného na Ústave matematiky a fyziky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa (PhD.) v niektorom odbore matematiky, resp. didaktiky matematiky – kombinácia Matematika – Deskriptívna geometria,
 • odborná prax min. 3 roky,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,

Iné kritériá a požiadavky:

 • aktívna znalosť a ovládanie práce v dostupných dynamických matematických softvéroch, skúsenosť s pedagogickou prácou v prostredí vysokoškolského vzdelávania
 • skúsenosť s výučbou predmetov Matematika, Konštrukčná geometria výhodou

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 877,00 eur/mesačne

Termín nástupu: 01.09.2019

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 17.06.2019. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.