Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.2) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent zaradených na fakulte. 

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  5.2.49 procesná technika
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing., Mgr.) v technických alebo prírodných vedách,
-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) alebo vo vedeckej príprave,
-          znalosti z oblasti procesného alebo chemického inžinierstva,
-          aktívna znalosť anglického jazyka.

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  5.1.7 aplikovaná mechanika
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-     vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru v študijnom odbore Aplikovaná mechanika,
-     vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v študijnom odbore Aplikovaná mechanika,
-     odborná prax min. 5 rokov,
-     vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
-     aktívna znalosť cudzieho svetového jazyka,
-     práca v software Matlab, ANSYS, Solidworks, Pulse.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Termín nástupu: 1.9.2016
Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 28.06.2016. Bližšie informácie na tel. č. 0907 897 176.