Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.2) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent a pracovného miesta výskumný pracovník zaradených na fakulte.

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  5.2.53 meranie

Študijný program Meranie a skúšobníctvo
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Meranie a skúšobníctvo alebo v príbuznom študijnom odbore,
-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v študijnom odbore Metrológia,
-          odborná prax min. 3 roky
-          vedecko-výskumný a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
-          aktívna znalosť cudzieho svetového jazyka.

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  5.2.50 výrobná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-     vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Výrobná technika,
-     vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v študijnom odbore Výrobná technika,
-     odborná prax min. 9 rokov,
-     vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
-     aktívna znalosť anglického jazyka,
-     práca v software Solidworks, Autodesk Inventor, Catia.
-     skúsenosti v oblasti technológií výroby tuhých biopalív, vývoja konštrukcie zhutňovacích strojov a technologických liniek na spracovanie a zhodnocovanie odpadov,

1 miesto výskumný pracovník

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-     vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru, alebo v odbore Konštrukcia strojov,
-     prax v oblasti vývoja a konštrukcie jednoúčelových zariadení,
-     vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore výhodou,
-     aktívna znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka,
-     ovládanie Cax (CATIA, Solidworks, Inventor, ACAD)
-     MKP simulácie výhodou, dynamické simulácie výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Termín nástupu: 01.10.2016
Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 06.09.2016. Bližšie informácie na tel. č. 0907 897 176