Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest zaradených na fakulte:

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Kybernetika / Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – zaradené na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore,
 • plnenie kritérií STU na získanie titulu profesor v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • v prípade uchádzača, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu profesora, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • odborná prax min. 20 rokov,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť softvéru Matlab, základných softvérov na publikovanie odborných výstupov

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1240,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.03.2022 (resp. dohodou)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto).

Forma výberového konania:  písomná a osobný pohovor (osobný pohovor môže byť uskutočnený aj formou online pohovoru)

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, a e-mailom na adresu: veronika.blahova@stuba.sk do 08.02.2022. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.