Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Ústav zabezpečuje nosnú časť najúspešnejšieho študijného programu aplikovaná mechanika a mechatronika na strojníckej fakulte. Je jedným z tých ústavov, bez ktorého by sa fakulta nemohla nazývať strojníckou, pretože strojárstvo predstavuje vlastne aplikácie mechaniky.

Štúdium sa zameriava na technicky progresívne stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú náročné prvky mechaniky, elektroniky a informatiky. Absolventi sa uplatnia pri zabezpečovaní prevádzky meracích, riadiacich, robotických a mechatronických systémov, resp. pri konštruovaní nových výrobkov, ktoré majú určitý druh inteligencie, ako napr. systémy ABS, EDS, airbagy v automobiloch, rôzne systémy v spotrebnej technike a pod.Akreditovaný študijný program bakalárskeho a inžinierskeho štúdia


Aplikovaná mechanika - Profil absolventa vytvárajú teoretické znalosti z mechaniky tuhého telesa, mechaniky kontinua, termomechaniky a hydrauliky. Zameranie absolventa je volené tak aby mal vhodnú adaptabilitu pre najrôznejšie problémy teoretického a aplikačného charakteru v strojárstve. Absolvent ovláda analýzu dynamiky strojov, syntézu a navrhovanie mechanizmov a robotov, metodiku optimálneho dimenzovania strojných súčastí, výpočet životnosti a spoľahlivosti strojov, teóriu tepelných výpočtov a základy mechatroniky. Pozná metódy a prostriedky inžinierskeho experimentu a výskumu v odbore aplikovanej mechaniky.

Mechatronika - Tento interdisciplinárny študijný odbor pripravuje odborníkov zameraných na pôsobenie v medziodborových oblastiach strojárstva, elektroniky a informatiky. Absolvent je schopný navrhovať, konštruovať a projektovať uzly, stroje, strojné zariadenia a sústavy, ktoré sa vyznačujú vysokou funkčnou a manipulačnou presnosťou. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú subsystémy riadenia s uplatňovaním prvkov umelej inteligencie, ktoré predstavujú systémy s informačnou interakciou. Absolvent ovláda moderné počítačové metódy modelovania, simulácie ako aj nové netradičné metódy syntézy. Uplatnenie nájde vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách pri riešení problematiky návrhu a vývoja výrobkov, ktoré majú rôzny stupeň inteligencie pre rôzne odbory priemyslu.