Prejsť na obsah
Výskum

Projekty EÚ

Názov:  Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti
ITMS:  26220220171
Doba riešenia:  1.6.2012 – 30.11.2014 
NFP:  1 827 476,45€ 
Miesto realizácie:  Spoločné pracovisko – VUJE, a.s. 
Dosiahnuté výsledky v roku 2012
Dosiahnuté výsledky v roku 2013
Dosiahnuté výsledky v roku 2014
Dosiahnuté výsledky v roku 2015


APVV

Číslo projektu: APVV-0015-12
Slovenský názov: Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch
Ústav: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Doba riešenia: 01.10.2013-31.03.2017
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Marián Polóni, CSc.
Riešiteľ za STU: doc. Ing. Marián Polóni, CSc.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: APVV-0857-12
Slovenský názov: Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania
Ústav: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Doba riešenia: 01.10.2013-30.09.2017
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Riešiteľ za STU: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: APVV-0281-12
Slovenský názov: Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom
Ústav: Ústav technológii a materiálov
Doba riešenia: 01.10.2013-30.09.2017
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Pavol Švec, PhD.
Riešiteľ za STU: doc. Ing. Pavol Švec, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: APVV-0161-12
Slovenský názov: Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazením získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov
Ústav: Ústav matematiky a fyziky
Doba riešenia: 01.10.2013-30.09.2017
Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD.
Riešiteľ za STU: doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

  VEGA

Číslo projektu: 1/0298/13
Slovenský názov: Získavanie energie z kmitajúcich sústav
Ústav: Ústav matematiky a fyziky
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Riešiteľ za STU: prof. Ing. Peter Šolek, CSc
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 1/0841/13
Slovenský názov: Vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi emitovaného hluku
Ústav: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Ladislav Starek, PhD.
Riešiteľ za STU: prof. Ing. Ladislav Starek, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 1/0627/13
Slovenský názov: Návrh a numerické overenie zdokonalenej rovnice vedenia tepla pre termomechanickú analýzu oceľových konštrukcií pracujúcich v extrémnych pracovných podmienkach metódou konečných prvkov.
Ústav: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ Ing. Ladislav Écsi, PhD.
Riešiteľ za STU: Ing. Ladislav Écsi, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 1/0652/13
Slovenský názov: Základný výskum procesov v mechanike partikulárnych materiálov
Ústav: Ústav chemických, hydraulických strojov a zariadení
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ prof.Ing. Marián Peciar, PhD.
Riešiteľ za STU: prof.Ing. Marián Peciar, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 1/0149/13
Slovenský názov: Laserové zváranie vysokopevných oceľových prístrihov pre súčiastky v automobilovom priemysle
Ústav: Ústav technológii a materiálov
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Pavol Švec, PhD.
Riešiteľ za STU: doc. Ing. Pavol Švec, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

  KEGA

Číslo projektu: 026STU-4/2013
Slovenský názov: E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby
Ústav: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ Ing. Juraj Beniak, PhD.
Riešiteľ za STU: Ing. Juraj Beniak, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 059STU-4/2013
Slovenský názov: Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov
Ústav: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD
Riešiteľ za STU: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 011STU-4/2013
Slovenský názov: Vybudovanie centra na výučbu inžinierskych predmetov v dvoch jazykových mutáciách
Ústav: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
Riešiteľ za STU: prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

  Projekty EÚ Názov:  Univerzitný vedecký park STU Bratislava   ITMS:  26240220084 Doba riešenia:  1.4.2013 – 30.06.2015 NFP:  525 103,80 € Miesto realizácie:  Strojnícka fakulta STU v Bratislave Zodpovedný riešiteľ za SjF STU v Bratislave: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.    

Rok 2012

VEGA

Číslo projektu: 1/0120/12
Slovenský názov: Zabezpečenie nadväznosti meraní a modely vyhodnotenia meraní pre automobilové a biomedicínske inžinierstvo
Ústav: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.
Riešiteľ za STU: prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 1/0584/12
Slovenský názov: Zvýšenie úžitkových parametrov počítačom riadených rezacích strojov s nekonvenčnou kinematikou
Ústav: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Kureková Eva, PhD.
Riešiteľ za STU: doc. Ing. Kureková Eva, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 1/0189/12
Slovenský názov: Sonotródne nástrojové materiály
Ústav: Ústav technológii a materiálov
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.
Riešiteľ za STU: doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 1/0277/12
Slovenský názov: Optimalizácia geometrických parametrov a výskum vplyvu povlakov na hlučnosť a trvanlivosť  štandardného a HCR ozubenia v hybridných pohonoch vozidiel
Ústav: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Miroslav Vereš, CSc.
Riešiteľ za STU: prof. Ing. Miroslav Vereš, CSc.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 1/0301/12
Slovenský názov: Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov
Ústav: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD..
Riešiteľ za STU: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD..
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 1/0197/12
Slovenský názov: Metódy detekcie poškodení strojných konštrukcií
Ústav: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Miloš Musil, PhD.
Riešiteľ za STU: doc. Ing. Miloš Musil, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 1/0135/12
Slovenský názov: Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením
Ústav: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Riešiteľ za STU: doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 1/1056/12
Slovenský názov: Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby
Ústav: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Riešiteľ za STU: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 1/0178/12
Slovenský názov: Zvyšovanie účinnosti fotovoltaických kolektorov konvektívnym solárnym chladením.
Ústav: Ústav chemických, hydraulických strojov a zariadení
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Riešiteľ za STU: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

  KEGA

Číslo projektu: 001UJS-4/2011
Slovenský názov: Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov
Ústav: Ústav matematiky a fyziky
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ  
Riešiteľ za STU: doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

 

Číslo projektu: 005STU-4/2012
Slovenský názov: Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických veličín
Ústav: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Doba riešenia: 01.01.2013-31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.
Riešiteľ za STU: prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta

  Projekty EÚ Názov:  Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti ITMS:  26220220171 Doba riešenia:  1.6.2012 – 30.11.2014 NFP:  1 827 476,45€ Miesto realizácie:  Spoločné pracovisko – VUJE, a.s.     Názov:  Centrum priemyselného výskumu  prevádzkovej životnosti vybraných komponentov  nergetických zariadení ITMS:  26240220081 Doba riešenia:  01.02.2012 – 31.10.2014 NFP:  525 103,80 € Miesto realizácie:  Strojnícka fakulta STU v Bratislave,  Nám. slobody 17 Zodpovedný riešiteľ za SjF STU v Bratislave: Ing. Vladimír Chmelko, PhD.     Názov:  Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov ITMS:  26240220076 Doba riešenia:  15.09.2012 – 15.03.2015 NFP:  828 203,20 € Miesto realizácie:  Strojnícka fakulta STU v Bratislave,  Nám. slobody 17 Zodpovedný riešiteľ za SjF STU v Bratislave: prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.  

ROK 2012

Projekty EÚ
Názov:  Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti
ITMS:  26220220171
Doba riešenia:  1.6.2012 – 30.11.2014
NFP:  1 827 476,45€
Miesto realizácie:  Spoločné pracovisko – VUJE, a.s.
Dosiahnuté výsledky v roku 2012
Dosiahnuté výsledky v roku 2013


ROK 2011

AVPT
   
Číslo projektu: LPP-0096-07
Slovenský názov: Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov
Katedra: Katedra automatizácie a merania
Doba riešenia: 01.07.2008 - 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ Roháľ-Ilkiv Boris, prof.Ing.CSc.
Riešiteľ za STU: Roháľ-Ilkiv Boris, prof.Ing.CSc.
Pracovisko: Strojnícka fakulta
   
   
AVPT
   
Číslo projektu: LPP-0164-07
Slovenský názov: Biosimulácia ako nástroj pre výstavbu farmakologických modelov s fyziologickou interpretáciou parametrov
Katedra: Katedra automatizácie a merania
Doba riešenia: 01.07.2008 - 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ Dedík Ladislav, prof.Ing.CSc.
Riešiteľ za STU: Dedík Ladislav, prof.Ing.CSc.
Pracovisko: Strojnícka fakulta
   
   
AVPT
   
Číslo projektu: AV 1302/09
Slovenský názov: Výskum a vývoj metodiky navrhovania inovácií strojárskych výrob novej generácie v digitalizovaných sieťovo prepojených závodoch (INOVANET)
Katedra: Katedra výrobných systémov
Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ Valčuha Štefan, prof.Ing.CSc.
Riešiteľ za STU: Valčuha Štefan, prof.Ing.CSc.
Pracovisko: Strojnícka fakulta
   
   
AVPT
   
Číslo projektu: LPP-0418-09
Slovenský názov: Výskum optimálnych štruktúr DVS v inovačnom procese
Anglický názov: Research of optimal DVS structures in the innovation process OPTIDVS
Katedra: Katedra výrobných systémov
Doba riešenia: 01.09.2009 - 31.08.2012
Zodpovedný riešiteľ Valčuha Štefan, prof.Ing., PhD.
Riešiteľ za STU: Valčuha Štefan, prof.Ing., PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta
   
   
AVPT
   
Číslo projektu: LPP-0075-09
Slovenský názov: Modelovanie a riadenie zážihového spaľovacieho motora pomocou lokálnych modelov
Anglický názov: Modeling and control of SI engine using local models
Katedra: Katedra automatizácie a merania
Doba riešenia: 01.09.2009 - 31.08.2012
Zodpovedný riešiteľ Roháľ Iľkiv Boris, prof.Ing.,CSc.
Riešiteľ za STU: Roháľ Iľkiv Boris, prof.Ing.,CSc.
Pracovisko: Strojnícka fakulta
   
   
AVPT
   
Číslo projektu: LPP-0118-09
Slovenský názov: Aktívne riadenie vibrácií mechanických systémov
Anglický názov: Active vibration control of mechanical systems AVCMS
Katedra: Katedra automatizácie a merania
Doba riešenia: 01.09.2009 - 31.08.2012
Zodpovedný riešiteľ Rohaľ-Ilkiv Boris, prof.Ing., CSc.
Riešiteľ za STU: Rohaľ-Ilkiv Boris, prof.Ing., CSc.
Pracovisko: Strojnícka fakulta
   
   
Iné
   
Číslo projektu: 20/09
Slovenský názov: Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí
Katedra: Katedra technickej mechaniky
Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ Chmelko Vladimír, Ing.PhD.
Riešiteľ za STU: Chmelko Vladimír, Ing.PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta
   
   
KEGA
   
Číslo projektu: 3/7307/09-SJF
Slovenský názov: Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách
Katedra: Katedra výrobných systémov
Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ Tolnay Marián, doc.Ing.,PhD.
Riešiteľ za STU: Tolnay Marián, doc.Ing.,PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta
   
   
VEGA
   
Číslo projektu: 1/0024/09
Slovenský názov: SMHCNG Spaľovacie motory piestové s pohonom na zmes zemného plynu a vodíka
Katedra: Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov
Doba riešenia: 01.06.2009 - 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ Poloni Marián, doc.Ing., CSc.
Riešiteľ za STU: Poloni Marián, doc.Ing., CSc.
Pracovisko: Strojnícka fakulta
   
   
VEGA
   
Číslo projektu: 1/0189/09
Slovenský názov: Špeciálne povrchové úpravy ako možnosť zvýšenia únosnosti a zlepšenia tribologických charakteristík prevodových mechanizmov
Katedra: Katedra časti strojov
Doba riešenia: 01.06.2009 - 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ Bošanský Miroslav, doc.Ing. PhD.
Riešiteľ za STU: Bošanský Miroslav, doc.Ing. PhD.
Pracovisko: Strojnícka fakulta
   
   
VEGA
   
Číslo projektu: 1/0310/09
Slovenský názov: Vývoj a výskum metód a prostriedkov merania pre automobilový priemysel
Katedra: Katedra automatizácie a merania
Doba riešenia: 01.06.2009 - 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ Palenčár Rudolf, prof.Ing., CSc.
Riešiteľ za STU: Palenčár Rudolf, prof.Ing., CSc.
Pracovisko: Strojnícka fakulta
   
   
VEGA
   
Číslo projektu: 1/0488/09
Slovenský názov: Návrh konštitutívnej rovnice pre MKP s disipačnými procesmi pre viacnásobne plne viazané úlohy
Katedra: Katedra technickej mechaniky
Doba riešenia: 01.06.2009 - 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ Écsi Ladislav, Ing.
Riešiteľ za STU: Écsi Ladislav, Ing.
Pracovisko: Strojnícka fakulta