Prejsť na obsah
Výskum

Medzi súčasné hlavné strategické ciele patria nasledovné oblasti vedy a výskumu:

Progresívne technológie na zhodnotenie biomasy
- Aplikácia konvenčných postupov posudzovania fyzikálno – mechanických vlastností surovín na báze biomasy pre progresívne technológie.
- Výskum možností úpravy surovín na báze biomasy s cieľom efektívneho vyu- žitia pri ďalšom spracovaní.
- Využitie moderných biochemických operácií spracovania, rozkladu a úpravy biomasy v špeciálnych reaktoroch. Návrh a optimalizácia jednotkových operá- cií a zariadení pre takéto technológie.
- Vývoj technológií na transformáciu biologických surovín a odpadov do nových druhov tuhých, kvapalných a plynných biopalív a následne na transformáciu do energie.
- Výskum parametrov procesu zhutňovania biomasy a optimalizácia konštrukcie zhutňovacieho zariadenia s cieľom minimálnej spotreby energie.
- Stanovenie výslednej efektívnosti transformácie surovín do energie s eliminovaním negatívnych vplyvov pri zhodnocovaní.

Materiály so špeciálnymi vlastnosťami
- Príprava nových typov materiálov práškovou metalurgiou so spojivovou fázou z prašného podielu plastového odpadu.
- Vývoj klzných dielcov pomocou modifikovanej metódy rapid-prototyping z materiálov s plastovou matricou.
- Sledovanie možností finálneho spracovania pripravených materiálov, predovšetkým tvárnením a spájaním.
- Stanovenie tribologických charakteristík pripravených kompaktov.
- Štúdium vplyvu povlakovania ozubených kolies na výsledné tribologické charakteristiky prevodových uzlov.

Výskum modelovania technologických procesov a mechatronických komponentov
- Budovanie virtuálnych softvérových prostredí pre modelovanie a riadenie technologických, výrobných procesov so zameraním na vybrané strojárske technológie.
- Rozpracovanie pokročilých metód riadenia pre dynamické systémy s rýchlou dynamikou.
- Rozvoj metód prediktívneho adaptívneho riadenia pre riadenie technologických a výrobných procesov ako nelineárnych systémov so sústredným vstupom a rozloženým výstupom.
- Validácia numerických modelov a verifikácia rozpracovaných algoritmov.
- Tvorba mechatronických komponentov v oblasti aktívneho potláčania kmitania.
- Potláčanie kmitania priestorových sústav v aplikáciach na výrobné linky veľkých rozmerov, obrábacích strojov na rezanie materiálu.
- Získavanie energie z kmitania za účelom zásobovania senzorových sietí s vyu- žitím indukčných a piezoelektrických zariadení.

Vybrané technológie v energetike
- Výskum prúdenia v komponentoch prúdových strojov (kalibrácia pneumatických sond, ustaľovacej komory s dýzou, potrubia s príslušenstvom).
- Rozpracovanie pokročilých metód pri návrhu spaľovacích komôr experimentálnych spaľovacích turbín.
- Modelovanie prúdení na výstupe časti kazety palivového reaktora,
- Zabezpečiť podmienky, aby výsledky meraní boli v súlade s reálnym prúdením chladiva na výstupe palivovej nádrže.
- Obnoviteľné zdroje energie pre pohon chladiacich zariadení.

Stiahnite si brožúru: Výskum pre prax