Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest zaradených na fakulte:

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Filológia (Prekladateľstvo a tlmočníctvo) – zaradené na Ústave jazykov a športu

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
 • odborná pedagogická a prekladateľská prax min. 5 rokov (výhodou v oblasti technickej terminológie),
 • prax v oblasti vyučovania zahraničných študentov (nemecký jazyk cez angličtinu),
 • výhodou je znalosť ďalšieho jazyka (francúzština, španielčina, ruština),
 • vítané sú skúsenosti s tvorbou e-learningových kurzov a s prácou na projektoch.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť softvérov Adobe Acrobat Pro, Sketch Engine, nástroje CAT

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1000,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: 01.03.2022 (resp. dohodou)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto).

Forma výberového konania:  písomná a osobný pohovor (osobný pohovor môže byť uskutočnený aj formou online pohovoru)

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, a e-mailom na adresu: veronika.blahova@stuba.sk do 04.02.2022. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.