Prejsť na obsah
Výskum

Štatistické metódy v ISO normách

Normalizácia v prierezovej oblasti

Technická komisia TK 71 Aplikácie štatistických metód v riadení kvality bola založená na Slovenskom ústave technickej normalizácie (SÚTN) dňa 29. 9. 1996. Od jej vzniku vykonáva funkciu predsedu doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD. TK 71 je národný ekvivalent medzinárod-nej technickej komisie ISO/TC 69 Application of Statistical Methods, ktorá bola založená v roku 1948.

ISO/TC 69 zodpovedá za normalizačnú činnosť, terminológiu, prezentáciu a interpretáciu výsledkov. Dozerá tiež na normalizáciu podmienok aplikácie štatistických metód používaných pri špecifikácii a kontrole výrobkov a procesov. Zabezpečuje aj funkciu poradného orgánu v aplikácii štatistických metód pre všetky ISO technické komisie.

Medzinárodná spolupráca s ISO/TC 69

Doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD. je spracovateľom medzinárodnej spolupráce s ISO/TC 69. Zabezpečuje spracovanie národného stanoviska v zmysle Štatúta TK a MPN 5.

Experti pracujúci v ISO/TC 69 na jednotlivých dokumentoch

Doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD. je vedený ako expert v ISO/TC 69, vo všetkých subkomisiách (SC) a vo všetkých pracovných skupinách (WG).

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. (Ústav merania SAV) je vedený ako expert SC6 a SC4.

Významný výsledok v medzinárodnej normalizácii

Najväčší výsledok sa dosiahol v ISO/TC 69/WG3 (pracovná skupina patriaca priamo TC 69). Po šesťročnej námahe sú vysledky troch monografií

GARAJ, I., JANIGA, I. Dvojstranné tolerančné medze pre neznámu strednú hodnotu a rozptyl normálneho rozdelenia. Two sided tolerance limits of normal distributions with unknown mean and unknown variability. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2005. 147 s. ISBN 80-227-1779-7.

GARAJ, I., JANIGA, I. Dvojstranné tolerančné medze normálnych rozdelení s neznámymi strednými hodnotami a s neznámym spoločným rozptylom. Two sided tolerance limits of normal distributions with unknown means and unknown common variability. Bratislava: STU, 2004. 218 p. ISBN 80-227-2019-4.

GARAJ, I., JANIGA, I. Jednostranné tolerančné medze normálneho rozdelenia s neznámou strednou hodnotou a rozptylom. One sided tolerance limits of normal distribution with unknown means and variability. Bratislava: STU, 2004. 214 p. ISBN 80-227-2218-9.

citované v medzinárodnej norme

ISO 16269-6  Statistical interpretation of data.

 Part 6: Determination of statistical tolerance intervals

Na vydaní medzinárodnej normy ISO majú významný podiel

doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD., SjF STU

doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. ÚM SAV

RNDr. Ivan Garaj, PhD., FCHPT STU,

ktorí spracovali relevantnú časť textu a tabuľky. V literatúre normy sú citované uvedené tri monografie.

Podklady v PDF