Prejsť na obsah
Fakulta

Predseda Akademického senátu SjF STU v Bratislave

doc. Ing. František Ridzoň, CSc.

 

Telefón.:
0915 759565

E-mail: frantisek.ridzon@stuba.sk

PODPREDSEDA
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.

Členovia:
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.              
Ing. Peter Benco, CSc.                             
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.          
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Ing. Ferdinand Havelka, PhD.           
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
doc. Ing. Branislav Knížat, PhD.
Mgr. Jana Lokajová
Ing. Iveta Onderová, PhD.
Ing. Peter Petrák, PhD.         
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD..                
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Mgr. Marian Uváček, PhD.
RNDr. Viera Záhonová, CSc.

Šudentská časť:
Ing. Matúš Čierny
Bc. Marek Habara
Bc. Erik Chovančák
Ing. Peter Hladiš
Bc. Patrik Šíma
Bc. Andrej Majstrík - podpredseda AS SjF za študentskú časť
Bc. Marek Noga
Bc. Marko Michal
Bc. Veronika Šímová

Legislatívna komisia:
Predseda: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Členovia: Ing. Peter Benco, CSc., prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD., Bc. Veronika Šímová

Ekonomická komisia:
Predseda: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Členovia:  Ing. Peter Petrák, PhD., doc. Ing. Martin Gulan, PhD., Bc. Andrej Majstrík