Prejsť na obsah
Fakulta

Predseda Akademického senátu SjF STU v Bratislave

doc. Ing. František Ridzoň, CSc.

 

Telefón.:
0915 759565

E-mail: frantisek.ridzon@stuba.sk

PODPREDSEDA
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.

Členovia:
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.              
Ing. Peter Benco, CSc.                             
prof. Ing. Roman Fekete, PhD.          
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Ing. Ferdinand Havelka, PhD.           
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
doc. Ing. Branislav Knížat, PhD.
Mgr. Jana Lokajová
Ing. Iveta Onderová, PhD.
Ing. Peter Petrák, PhD.         
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD..                
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Mgr. Marian Uváček, PhD.
RNDr. Viera Záhonová, CSc.

Šudentská časť:
Ing. Matúš Čierny
Bc. Marek Habara
Bc. Erik Chovančák
Jozef Bezák
Bc. Samuel Jankove
Ing. Andrej Majstrík - podpredseda AS SjF za študentskú časť
Bc. Marek Noga
Zuzana Krajčíková
Andrea Poničanová

Legislatívna komisia:
Predseda: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Členovia: Ing. Peter Benco, CSc., prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD., 

Ekonomická komisia:
Predseda: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Členovia:  Ing. Peter Petrák, PhD., doc. Ing. Martin Gulan, PhD., Ing. Andrej Majstrík