Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest zaradených na fakulte:

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie Strojárske technológie a materiály – zaradené na Ústave technológií a materiálov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa v odbore Strojárske technológie a materiály,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky

 • aktívne pedagogické a praktické vedecko-výskumné znalosti v oblasti Náuky o materiáloch a Výrobných technológiách so zameraním na zlievanie,

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1090,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.04.2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre Anglický jazyk  – zaradené na Ústave jazykov a športu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v  odbore Anglistika-amerikanistika – Slovakistika,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • vyučovanie technickej angličtiny na akademickej úrovni (ESP a CLIL) v odbore strojárstvo a slovenčiny pre cudzincov,
 • publikačná činnosť v oblasti filológie a lingvistiky,
 • prax v oblasti odborného prekladu a právnych textov,
 • príprava a účasť na vedecko-výskumných projektoch a projektová činnosť,
 • prax v e-learningu na akademickej úrovni, skúsenosti s certifikovanými kurzami vítané,
 • vítané štúdium III. stupňa (PhD.) v oblasti filológie, resp. lingvistiky,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1000,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.04.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné docent v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií a tiež pripravených kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto docent).

Forma výberového konania:  písomná (osobný pohovor iba v prípade skončenia mimoriadnych opatrení súvisiacich s koronavírusom, prípadne online pohovor)

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, prípadne e-mailom na adresu: veronika.blahova@stuba.sk do 24.02.2021. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.