Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.2) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent zaradených na Strojníckej fakulte.

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor 5.2.5 časti a mechanizmy strojov
zaradeného na Ústave dopravnej techniky a konštruovania

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v odbore časti a mechanizmy strojov alebo v príbuznom odbore,
 • odborná prax min. 8 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore časti a mechanizmy strojov so zameraním na prevodové mechanizmy,
 • absolvovanie doplňujúceho pedagogického minima alebo jeho ekvivalenciu,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť softvérov CAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, ANSYS Workbench, Siemens Femap, CATIA

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1008,50 eur/mesačne

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor 5.2.50 výrobná technika
zaradeného na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore strojárske technológie a materiály,
 • pedagogické skúsenosti (pedagogická prax min. 10 rokov v odbore výrobná technika alebo výrobné systémy, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení predmetov študijného programu - Technológia obrábania, CNC programovanie, Automatizačné prvky a iné)
 • skúsenosti s vedením a oponovaní záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedeckovýskumné skúsenosti (riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti výrobných strojov a systémov, obrábania, v oblasti CNC programovania, v oblasti automatizácie a robotiky),
 • odborné znalosti a zručnosti v oblasti ovládania a programovania CNC výrobných strojov a priemyselných robotov, skúsenosti v oblasti ďalšieho vzdelávania zameraného na priemyselnú údržbu,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického a nemeckého jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť softvérov CAD softvérov (MS Office, AutoCAD, SolidWorksTM, ADAMS)

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1047,00 eur/mesačne

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interných zamestnancov nie je nutnosťou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Termín nástupu: 01.01.2019
Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 28.11.2018. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.