Prejsť na obsah
Fakulta

 

    • Útvar vedeckovýskumných činností

     • Oddelenie kariérneho rastu
     • Juraj Sklenár tel.: kl. 255,  mob.: 0917 797 251
      • Projektové oddelenie
       • Ing. Lucia Ploskuňáková tel.: kl. 156,  mob.: 0917 822 007
       • Ing. Petra Závodská tel: kl. 187, mob.: 0948 202 133
         

     Útvar rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce

      • Oddelenie ekonomiky práce a miezd
       • Mgr. Mária Pronayová tel.: kl. 154, mob.: 0917 706 983
       • Jarmila Zadubencová tel.: kl. 126, mob.: 0917 646 547
      • Oddelenie plánovania a rozpočtu
       • Renata Hillová tel.: kl. 245, 
       • Bc. Anna Tengeriová tel.: kl. 210  
       • Ľuba Babicová  tel.: kl. 210 
       • Mgr. Helena Slezáková tel: kl. 272

      • Oddelenie finančnej učtárne, pokladničnej služby a správy majetku
       • Helena Holmanová  tel.: kl. 272 
       • Anna Matúšová tel.: kl. 169 
       • Ing. Tatiana Horvátová tel.: kl. 169, 
       • Anna Štefaničková tel.: kl. 861 
       • Mgr. Renata Pokorná  tel.: kl. 249 
       • Mgr. Soňa Nekanovičová tel.: kl. 113, mob.: 0917 918 898
      • Pokladňa fakulty
        • Mgr. Soňa Nekanovičová tel.: kl. 113, mob.: 0917 918 898 (utorok, štvrtok 11:00-13:00)
         

     Útvar personálnych a sociálnych činností

      • Mgr. Veronika Blahová  tel.: kl. 124,  mob. 0907 897 176
        

     Útvar verejného obstarávania

      • Mgr. Renata Pokorná tel.: kl. 249 , mob. 0917 918 899, 
        

  Oddelenie propagácie

     • Mgr. Renáta Sovišová,  mob.: 0917 879 775
     • Ing. Zuzana Matúšovátel.:  +421 (2) 572 96 287

       

      Útvar pedagogických činností

    Vedúca oddelenia:            
    Mgr. Nadežda Švancarová
     (č. dverí - 015)
    (prijímacie konanie na inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov) 
    Tel.: +421 (2) 572 96 198
    E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk

    Milada Čavojská (č. dverí - 016/3)
    (študenti bakalárskeho štúdia 2.roč. - všetky ŠP okrem ŠP-PTDVT; študenti inžinierskeho štúdia: 1. + 2. ročník; potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od AR 1986/1987)
    Tel.: +421 (2) 572 96 137
    E-mail: milada.cavojska@stuba.sk

    Lucia Horvátová (č.dverí – 016/2)
    (študenti bakalárskeho štúdia: 1. + 3. ročník – všetky ŠP + 2.roč. bakalárskeho štúdia ŠP - PTDVT; ubytovanie  študentov)
    Tel.: +421 (2) 572 96 135
     Mob.: +421 948 937 278
    E-mail: lucia.horvatova@stuba.sk 
     

    Ing. Zuzana Olexová (č.dverí – 016/1)
    (prijímacie konanie na bakalárske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia, rezervovanie miestností) 
    Tel.: +421 (2) 572 96 520,
    Mob.: +421 917 797 254
    E-mail: zuzana.olexova@stuba.sk 

    Fakultná integrátorka AIS
    Ing. Marianna Frajková (č.dverí – 014)
    Tel.: +421 (2) 572 96 670,
    Mob.: +421 918 669 197
    Strojnícka fakulta: utorok 12:00-15:00 hod., + streda, štvrtok
    Rektorát STU:  pondelok, utorok 9:00-11:30 hod., piatok
    E-mail: marianna.frajkova@stuba.sk

        • Štúdium v anglickom jazyku / Útvar zahraničných stykov
         • Mgr. Renáta Sovišová mob.: 0917 879 775 
         • Ing. Zuzana Matúšová
          tel.:  +421 (2) 572 96 287
         • Ing. Juraj Sklenár (č.dverí – 035)

          tel.:  +421 (2) 572 96 255, E-mail: juraj.sklenar@stuba.sk 

     Podateľňa a registratúrne stredisko

         • Oľga Polatseková  tel.: kl. 172,  mob. 0905 599 417
         • Alena Babičová tel.: kl. 172
         • Magda Adamčíková