Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 Zákona č.552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho pracoviska:

1 miesto vedúci/vedúca útvaru zahraničných stykov a vzťahov s verejnosťou

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
  • organizačné a riadiace schopnosti,
  • prax v riadení pracovného tímu,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

  • minimálne 5 rokov odbornej praxe ako PR manažér, marketingový manažér,
  • skúsenosti s navrhovaním, prípravou a implementáciou PR stratégií, s prípravou článkov a výstupov v médiách, s prípravou a organizáciou tlačových konferencií, s event manažmentom a pod.

Ponúkaná mzda (brutto): 1100,00 eur/mesačne

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
  • notársky overené kópie dokladov o vzdelaní (neplatí pre interných zamestnancov),
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Termín nástupu: 01.09.2020

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 21.07.2020. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.