Prejsť na obsah
Študenti

Študijný program 1. stupňa:  Automobily, lode a spaľovacie motory

Študijný odbor: Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá


Forma štúdia: denná/externá

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky/4roky


Garant študijného programu:

doc. Ing. Ján Lešinský, PhD.  (mim. prof.), jan.lesinsky@stuba.sk

Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov


Študijný poradca: 

doc Ing. Peter Patek, PhD., peter.patek@stuba.sk

Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov  


Profil absolventa:

Absolvent získa základné vedomosti z predmetov všeobecného technického vzdelania. Má všeobecný prehľad o strojárskej výrobe a jej  riadení, odborné poznatky z oblasti automobilovej techniky, traktorov, pracovných strojov a lodí, poznatky z hodnotenia kvality a skúšobníctva v dopravnej technike a spôsobe plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na výrobky študijného smeru. Široký základ teoretických a odborných predmetov dáva absolventovi trojročného štúdia variabilnosť pri uplatnení v praxi, najmä so zameraním na technickú činnosť v oblasti výroby, na konštruovanie častí dopravnej techniky, na strednú úroveň riadenia prevádzky dopravnej techniky, skúšobníctva, riadenia servisnej a poradenskej činnosti.


Odporúčaný študijný plán pre dennú formu štúdia:

Číslo

pred-
metu

Predmet

 

1. ročník

 

ZS  LS

 

2. ročník

 

ZS  LS

 

3. ročník

 

ZS  LS

Spô-sob

ukon-čenia

Kre-dity

Garant/

prednášateľ

 

Povinné predmety

 

 

 

 

 

 

2-5110

Matematika I

4-400

 

 

z,s

10

Dobrakovová

2-5111

Programovanie

2-020

 

 

kz

5

Kováčová

2-4310

Základy strojného inžinierstva

3-200

 

 

z,s

6

Antala

2-4810

Technická chémia

2-000

 

 

s

4

Brokeš

2-4610

Technická fyzika I

1-110

 

 

kz

3

Benco

2-6310

Dejiny techniky

2-000

 

 

kz

2

Paukov

2-5112

Matematika II

2-110

 

 

z,s

6

Dobrakovová

2-4611

Technická fyzika II

3-120

 

 

z,s

8

Benco

2-5810

Náuka o materiáli

3-020

 

 

z,s

6

Hrnčiar, Emmer

2-5510

Technická mechanika I

2-200

 

 

z,s

5

Žiaran

2-4311

Inžinierska grafika

0-020

 

 

kz

2

Slovák

2-6311

Sociológia

2-000

 

 

kz

2

Kollárová

2-5720

Termodynamika

 

2-020

 

z,s

6

Antal

2-5520

Technická mechanika II

 

3-200

 

z,s

6

Záhorec

2-5521

Pružnosť a pevnosť

 

3-200

 

z,s

6

Élesztős

2-5820

Technológia I

 

3-020

 

z,s

6

Kostka, Sejč, Stanček

2-5120

Numerická matematika

 

2-200

 

z,s

4

Kováčová

2-4320

Konštruovanie I

 

2-200

 

z,s

5

Bošanský

2-4120

Elektrotechnika a elektronika

 

3-020

 

z,s

5

Vlnka, Přibyl

2-4720

Mechanika tekutín

 

2-200

 

z,s

5

Varchola

2-5721

Prenos tepla

 

2-020

 

z,s

5

Frestl, Antal

2-6320

Právo pre technikov

 

2-000

 

kz

2

Kopšová

2-9020

Výrobno-odborná prax

 

(6 týž-dňov)

 

z

3

 

2-4230

Technológia II

 

 

3-020

z,s

5

Geleta

2-4330

Konštruovanie II

 

 

3-300

z,s

7

Vereš

2-5330

Dopravná technika

 

 

2-200

z,s

6

Polóni

2-4331

CAx systémy v DT

 

 

0-300

kz

3

Vereš

2-5130

Vybrané kapitoly z matemat. (DT)

 

 

2-200

z,s

5

Harman

2-5331

Spaľovacie motory

 

 

2-020

z,s

5

Polóni

2-4232

Podnikové hospodárstvo

 

 

3-200

z,s

5

Ščepka

2-9030

Bakalárska práca

 

 

0-004

kz

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

2-6411

PV 1: Telesná výchova

0-200

 

 

z

0

Korček

2-6412

PV 1: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

1-100

 

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0-200

 

 

z

1

Galata

2-5121

PV 1: Konštrukčná geometria

 

2-200

 

z,s

4

Velichová

2-5122

PV 1: Základy štatistickej analýzy

 

2-200

 

z,s

4

Janiga

2-6420

PV 2: Telesná výchova

 

0-200

 

z

0

Korček

2-6421

PV 2: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

1-100

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

0-200

 

kz

2

Galata

2-6422

PV 1: Telesná výchova

 

0-200

 

z

0

Korček

2-6423

PV 1: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

1-100

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

0-200

 

z

1

Galata

2-4130

PV 1: Mechatronika

 

 

2-020

z,s

5

Vitko

2-5630

PV 1: Energetické stroje a zariad.

 

 

 

2-200

z,s

5

Ridzoň

2-5332

PV 2: Hluk a vibrácie v DT

 

 

2-200

z,s

5

Petrák

2-4332

PV 2: Tribológia

 

 

2-200

z,s

5

Bošanský

2-6430

PV 3: Telesná výchova

 

 

0-200

z

0

Korček

2-6431

PV 3: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

 

1-100

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

 

0-200

z,s

2

Galata

2-5333

PV 1: Cestné motorové vozidlá

 

 

 

2-200

z,s

5

Ferencey

2-5334

PV 1: Lode a technické plavidlá

 

 

 

2-200

z,s

5

Patek

2-4333

PV 1: Mobilné pracovné stroje

 

 

 

2-200

z,s

5

Bukoveczky

2-4334

PV 1: Transportná technika

 

 

2-200

z,s

5

Gulan

2-5335

PV 1: Zákl. leteckej aeromechaniky

 

 

 

2-200

z,s

5

Tichý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výberové predmety

 

 

 

 

 

 

2-6410

Telesná výchova

0-200

 

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0-200

 

 

z

1

Galata

2-4612

Seminár z fyziky

0-200

 

 

z

1

Kalužná

2-6432

Telesná výchova

 

 

0-200

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

 

0-200

z

1

Galata

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto:

2. semester - 1 predmet PV 1

3. semester - 1 predmet PV 1 a 1 predmet PV 2

4. semester - 1 predmet PV 1

5. semester - 1 predmety PV 1, 1 predmet PV 2  a 1 predmet PV 3

6. semester - 1 predmet PV 1

 

Číslovanie predmetu cudzí jazyk (63xx):

1. semester: An – 12, Ne – 13, Fr – 14, Šp – 15 

2. semester: An – 16, Ne – 17, Fr – 18, Šp – 19 

3. semester: An – 21, Ne – 22, Fr – 23, Šp – 24 

4. semester: An – 25, Ne – 26, Fr – 27, Šp – 28 

5. semester: An – 30, Ne – 31, Fr – 32, Šp – 33 

6. semester: An – 34, Ne – 35, Fr – 36, Šp – 37 

 

Odporúčaný študijný plán pre externú formu štúdia:

Číslo

pred-metu

Predmet

 

1. ročník

 

ZS  LS

 

2. ročník

 

ZS  LS

 

3. ročník

 

ZS  LS

Spô-
sob

ukon-
čenia

Kre-
dity

Garant/

prednášateľ

 

Povinné predmety

 

 

 

 

 

 

2-5113

Matematika I

36-12

 

 

z,s

10

Dobrakovová

2-5114

Programovanie

18-6

 

 

kz

5

Kováčová

2-4312

Základy strojného inžinierstva

22-8

 

 

z,s

6

Antala

2-4811

Technická chémia

12-0

 

 

s

4

Brokeš

2-4613

Technická fyzika I

6-12

 

 

kz

3

Benco

2-6384

Dejiny techniky

12-0

 

 

kz

2

 

2-5115

Matematika II

18-6

 

 

z,s

6

Dobrakovová

2-5811

Náuka o materiáli

27-9

 

 

z,s

6

Hrnčiar, Emmer

2-4313

Inžinierska grafika

0-12

 

 

kz

2

Slovák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0-12

 

 

z

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výberové predmety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Výmera hodín je uvádzaná za semester. Prvá hodnota je počet hodín konzultácií, druhá hodnota je počet hodín sústredení.

Číslovanie predmetu cudzí jazyk (63xx):

2. semester: An – 80, Ne – 81, Fr – 82, Šp – 83