Prejsť na obsah
Študenti

HARMONOGRAM BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2021-2022

Zimný semester
   
Všetky ročníky bakalárskeho (BŠ)
a inžinierskeho (IŠ) štúdia
20. 09. 2021 - 12. 02. 2022
Výučba 20. 09. 2021 - 18. 12. 2021
Zimné prázdniny 20. 12. 2021 - 31. 12. 2021
Skúškové obdobie prvého semestra 03. 01. 2022 - 12. 02. 2022


Letný semester

 
1. a 2. roč. BŠ, 1. ročník IŠ 14. 02. 2022 - 31. 08. 2022
Výučba 14. 02. 2022 - 14. 05. 2022
Skúškové obdobie druhého semestra 16. 05. 2022 - 25. 06. 2022
Letné prázdniny   27. 06. 2022 - 31. 08. 2022

3. + 4. ročník BŠ

14. 02. 2022 - 08. 06. 2022
Výučba 14. 02. 2022 – 14.04.2022
Skúškové obdobie 19. 04. 2022 – 27. 05. 2022
Odovzdanie bakalárskej práce do 27. 05. 2022
Príprava na štátnu skúšku 30. 05. 2022 – 03. 06. 2022
Štátne skúšky 06. 06. 2022 – 08. 06. 2022
Promócie 22. 06. 2022
 
2. ročník IŠ 14. 02. 2022 – 08.06.2022
Výučba 14. 02. 2022 – 14. 04. 2022
Skúškové obdobie 19. 04. 2022 – 27. 05. 2022
Odovzdanie diplomovej práce do 27. 05. 2022
Príprava na štátnu skúšku 30. 05. 2022 – 07. 06. 2022
Štátne skúšky 08. 06. 2022 – 10. 06. 2022
Promócie 24. 06. 2022
 

Ďalšie aktivity
Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie         06. 04. 2022  

Prax v bakalárskom štúdiu (povinná)
Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka BŠ v rozsahu min. 6 týždňov je povinná a študent ju absolvuje počas prázdnin po 2. ročníku. Prax si zabezpečí každý študent individuálne. O vykonaní praxe je potrebné doniesť doklad, kde bude uvedený opis činností, ktoré študent praktikant vykonával. Zápočet praxe zapíše do AIS na základe písomných potvrdení poverený pracovník z ústavu garantujúceho študijný program.

Prax v inžinierskom štúdiu (povinná)
Odborná prax na konci 1. ročníka IŠ v rozsahu min. 5 týždňov je povinná. Študent absolvuje odbornú prax v strojárskom podniku, ktorej cieľom je overiť a doplniť základné vedomosti z technologických a konštrukčných predmetov. Odbornú prax vykonajú študenti pod vedením určeného odborníka z príslušného podniku. Poverený pracovník ústavu potvrdí študentovi absolvovanie praxe do AIS na základe študentom vypracovanej "Správy z odbornej praxe" potvrdenej kompetentným pracovníkom spoločnosti, kde bola odborná prax absolvovaná. V správe študent uvedie všetky podstatné informácie o náplni a priebehu praxe.

Exkurzia (povinná) 
Študent absolvuje exkurzie do podnikov vybraných priemyselných odvetví po jej predošlom odsúhlasení garantom študijného programu. Cieľom je navštíviť firmy a výrobné podniky v profilovej oblasti študijného programu.

Zimné telovýchovné sústredenie (nepovinné, výberový predmet)                 
Letné telovýchovné sústredenie (nepovinné, výberový predmet)                  
Študenti získajú 1 kredit po absolvovaní zimného telovýchovného sústredenia (5 dňový lyžiarsky výcvik) alebo letného telovýchovného sústredenia (splav, cykloturistika, turistika). Absolvovanie zimného alebo letného telovýchovného sústredenia nie je náhradou za povinne voliteľné predmety Telesná výchova a šport a Zdravotná telesná výchova. Tieto predmety sú študenti bakalárskeho stupňa štúdia povinní absolvovať.  

Zápisy na akademický rok 2022/2023
Zápisy budú prebiehať elektronicky bez fyzickej prítomnosti študenta

1. ročník IŠ od  27. 06. 2022 do 02. 09. 2022
1. ročník BŠ od 13. 05. 2022 do 31. 08. 2022
Elektronický zápis do 2. a .3 r. BŠ a 2. r. IŠ 27. 06. 2022 - 31. 08. 2022
Náhradný termín zápisov do 1. ročníka BŠ a IŠ 30. 08. 2022 - 16. 09. 2022

Odovzdávanie a preberanie dokladov                
02. 09. 2022 – 16. 09. 2022