Prejsť na obsah
Študenti

Študijný program 1. stupňa:  Mechatronika

Študijný odbor: Mechatronika


Forma štúdia: denná/externá

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky/4roky


Garant študijného programu:

prof. Ing. Ladislav Starek, PhD., ladislav.starek@stuba.sk

Katedra technickej mechaniky

Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky


Študijný poradca: 

Ing. Jana Harakaľová, PhD., jana.harakalova@stuba.sk

Katedra technickej mechaniky  

Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky


Profil absolventa:

Štúdium sa zameriava na technicky progresívne stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú náročné prvky strojníctva, elektroniky a informatiky. Pritom sa využívajú metódy počítačovej mechaniky, inteligentné materiály, senzorové polia, neurónové siete, metódy a prostriedky automatického riadenia spolu s aparátom výpočtovej techniky ako lokálne počítačové siete a databázové systémy. Absolventi sa uplatnia pri zabezpečovaní prevádzky a údržby meracích, riadiacich, robotických a mechatronických sytémov, resp. pri konštruovaní nových  výrobkov, ktoré majú určitý druh inteligencie, ako napr. systémy ABS, EDS, airbagy v automobiloch, rôzne systémy v  spotrebnej technike, a pod.


Odporúčaný študijný plán pre dennú formu štúdia:

Číslo

pred-metu

Predmet

 

1. ročník

 

ZS  LS

 

2. ročník

 

ZS  LS

 

3. ročník

 

ZS  LS

Spô-
sob

ukon-čenia

Kre-dity

Garant/

prednášateľ

 

Povinné predmety

 

 

 

 

 

 

2-5110

Matematika I

4-400

 

 

z,s

10

Dobrakovová

2-5111

Programovanie

2-020

 

 

kz

5

Kováčová

2-4310

Základy strojného inžinierstva

3-200

 

 

z,s

6

Antala

2-4810

Technická chémia

2-000

 

 

s

4

Brokeš

2-4610

Technická fyzika I

1-110

 

 

kz

3

Benco

2-6310

Dejiny techniky

2-000

 

 

kz

2

Paukov

2-5112

Matematika II

2-110

 

 

z,s

6

Dobrakovová

2-4611

Technická fyzika II

3-120

 

 

z,s

8

Benco

2-5810

Náuka o materiáli

3-020

 

 

z,s

6

Hrnčiar, Emmer

2-5510

Technická mechanika I

2-200

 

 

z,s

5

Žiaran

2-4311

Inžinierska grafika

0-020

 

 

kz

2

Slovák

2-6311

Sociológia

2-000

 

 

kz

2

Kollárová

2-5720

Termodynamika

 

2-020

 

z,s

6

Antal

2-5520

Technická mechanika II

 

3-200

 

z,s

6

Záhorec

2-5521

Pružnosť a pevnosť

 

3-200

 

z,s

6

Élesztős

2-5820

Technológia I

 

3-020

 

z,s

6

Kostka, Sejč, Stanček

2-5120

Numerická matematika

 

2-200

 

z,s

4

Kováčová

2-4320

Konštruovanie I

 

2-200

 

z,s

5

Bošanský

2-4120

Elektrotechnika a elektronika

 

3-020

 

z,s

5

Vlnka, Přibyl

2-4720

Mechanika tekutín

 

2-200

 

z,s

5

Varchola

2-5721

Prenos tepla

 

2-020

 

z,s

5

Frestl, Antal

2-6320

Právo pre technikov

 

2-000

 

kz

2

Kopšová

2-9020

Výrobno-odborná prax

 

(6 týž-dňov)

 

z

3

 

2-4230

Technológia II

 

 

3-020

z,s

5

Geleta

2-4330

Konštruovanie II

 

 

3-300

z,s

7

Vereš

2-4130

Mechatronika

 

 

2-020

z,s

5

Vitko

2-5530

Systémové modely v mechatronike

 

 

2-200

z,s

6

Starek

2-4232

Podnikové hospodárstvo

 

 

3-200

z,s

5

Ščepka

2-9030

Bakalárska práca

 

 

0-004

kz

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

2-6411

PV 1: Telesná výchova

0-200

 

 

z

0

Korček

2-6412

PV 1: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

1-100

 

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0-200

 

 

z

1

Galata

2-5121

PV 1: Konštrukčná geometria

 

2-200

 

z,s

4

Velichová

2-5122

PV 1: Základy štatistickej analýzy

 

2-200

 

z,s

4

Janiga

2-6420

PV 2: Telesná výchova

 

0-200

 

z

0

Korček

2-6421

PV 2: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

1-100

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

0-200

 

kz

2

Galata

2-6422

PV 1: Telesná výchova

 

0-200

 

z

0

Korček

2-6423

PV 1: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

1-100

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

0-200

 

z

1

Galata

2-5630

PV 1: Energetické stroje a zariad.

 

 

2-200

z,s

5

Ridzoň

2-5336

PV 1: Dopravná technika

 

 

2-200

z,s

5

Polóni

2-4137

PV 1: Databázové syst. a Internet

 

 

2-200

z,s

5

Dedík

2-6430

PV 2: Telesná výchova

 

 

0-200

z

0

Korček

2-6431

PV 2: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

 

1-100

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

 

0-200

z,s

2

Galata

2-5531

PV 1: Základy dynamiky strojov

 

 

2-200

z,s

5

Záhorec

2-4131

PV 1: Informačné a riadiace systémy

 

 

2-200

z,s

5

Sásik

2-5532

PV 2: Teória mechanizmov

 

 

2-200

z,s

5

Palčák

2-4132

PV 2: Automatické riadenie

 

 

2-200

z,s

5

Hulkó

2-5533

PV 3: Zákl. metódy koneč. prvkov

 

 

2-020

z,s

5

Benča

2-4133

PV 3: Mikroprocesorová technika

 

 

2-200

z,s

5

Chudý

2-4134

PV 3: Softvérové technológie

 

 

2-200

z,s

5

Belavý

2-5534

PV 4: Zniž. dynamic. zaťaž. strojov a prostredia

 

 

2-100

kz

3

Žiaran

2-5535

PV 4: Simulácia mechatron. systémov

 

 

2-100

kz

3

Šolek

2-4135

PV 4: Meranie a skúšob.

 

 

2-100

kz

3

Palenčár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výberové predmety

 

 

 

 

 

 

2-6410

Telesná výchova

0-200

 

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0-200

 

 

z

1

Galata

2-4612

Seminár z fyziky

0-200

 

 

z

1

Kalužná

2-6432

Telesná výchova

 

 

0-200

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

 

0-200

z

1

Galata

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto:

2. semester - 1 predmet PV 1

3. semester - 1 predmet PV 1 a 1 predmet PV 2

4. semester - 1 predmet PV 1

5. semester - 1 predmet PV 1a 1 predmet PV 2

6. semester – po 1 predmete z  PV 1, PV 2, PV 3 a PV 4

 

Číslovanie predmetu cudzí jazyk (63xx):

1. semester: An – 12, Ne – 13, Fr – 14, Šp – 15              4. semester: An – 25, Ne – 26, Fr – 27, Šp – 28

2. semester: An – 16, Ne – 17, Fr – 18, Šp – 19              5. semester: An – 30, Ne – 31, Fr – 32, Šp – 33

3. semester: An – 21, Ne – 22, Fr – 23, Šp – 24              6. semester: An – 34, Ne – 35, Fr – 36, Šp – 37

 

Odporúčaný študijný plán pre externú formu štúdia:

Číslo

pred-metu

Predmet

 

1. ročník

 

ZS  LS

 

2. ročník

 

ZS  LS

 

3. ročník

 

ZS  LS

Spô-
sob

ukon-
čenia

Kre-
dity

Garant/

prednášateľ

 

Povinné predmety

 

 

 

 

 

 

2-5113

Matematika I

36-12

 

 

z,s

10

Dobrakovová

2-5114

Programovanie

18-6

 

 

kz

5

Kováčová

2-4312

Základy strojného inžinierstva

22-8

 

 

z,s

6

Antala

2-4811

Technická chémia

12-0

 

 

s

4

Brokeš

2-4613

Technická fyzika I

6-12

 

 

kz

3

Benco

2-6384

Dejiny techniky

12-0

 

 

kz

2

 

2-5115

Matematika II

18-6

 

 

z,s

6

Dobrakovová

2-5811

Náuka o materiáli

27-9

 

 

z,s

6

Hrnčiar, Emmer

2-4313

Inžinierska grafika

0-12

 

 

kz

2

Slovák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0-12

 

 

z

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výberové predmety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Výmera hodín je uvádzaná za semester. Prvá hodnota je počet hodín konzultácií, druhá hodnota je počet hodín sústredení.

Číslovanie predmetu cudzí jazyk (63xx):

2. semester: An – 80, Ne – 81, Fr – 82, Šp – 83