Prejsť na obsah
Študenti

Študijný program 1. stupňa:  Strojárska výroba a manažérstvo kvality

Študijný odbor: Výrobné technológie/Kvalita produkcie


Forma štúdia: denná/externá

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky/4roky


Garant študijného programu:

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., edita.hekelova@stuba.sk

doc. Ing Viliam Hrnčiar, PhD., viliam.hrnciar@stuba.sk

Katedra výrobných systémov

Katedra materiálov a technológií


Študijný poradca: 

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., edita.hekelova@stuba.sk

doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.,  stefan.emmer@stuba.sk

Katedra výrobných systémov

Katedra materiálov a technológií


Profil absolventa:

Absolvent získa poznatky z oblasti strojárskych technológií, materiálov, výrobnej techniky, metrológie, štandardizácie a skúšobníctva, má základné vedomosti o riadení podnikov a riadení kvality výrobkov a služieb, dokáže využívať informačné technológie. Nájde uplatnenie najmä v  priemyselných podnikoch a prevádzkach v oblasti technickej a technologickej prípravy výroby, kontroly a manažérstva kvality, skladového hospodárstva, manipulácie a dopravy. Uplatní sa tiež v marketingových činnostiach a v manažmente na základnej a strednej úrovni riadenia.


Odporúčaný študijný plán pre dennú formu štúdia:

Číslo

pred-metu

Predmet

 

1. ročník

 

ZS  LS

 

2. ročník

 

ZS  LS

 

3. ročník

 

ZS  LS

Spô-
sob

ukon-čenia

Kre-dity

Garant/

prednášateľ

 

Povinné predmety

 

 

 

 

 

 

2-5110

Matematika I

4-400

 

 

z,s

10

Dobrakovová

2-5111

Programovanie

2-020

 

 

kz

5

Kováčová

2-4310

Základy strojného inžinierstva

3-200

 

 

z,s

6

Antala

2-4810

Technická chémia

2-000

 

 

s

4

Brokeš

2-4610

Technická fyzika I

1-110

 

 

kz

3

Benco

2-6310

Dejiny techniky

2-000

 

 

kz

2

Paukov

2-5112

Matematika II

2-110

 

 

z,s

6

Dobrakovová

2-4611

Technická fyzika II

3-120

 

 

z,s

8

Benco

2-5810

Náuka o materiáli

3-020

 

 

z,s

6

Hrnčiar, Emmer

2-5510

Technická mechanika I

2-200

 

 

z,s

5

Žiaran

2-4311

Inžinierska grafika

0-020

 

 

kz

2

Slovák

2-6311

Sociológia

2-000

 

 

kz

2

Kollárová

2-5720

Termodynamika

 

2-020

 

z,s

6

Antal

2-5520

Technická mechanika II

 

3-200

 

z,s

6

Záhorec

2-5521

Pružnosť a pevnosť

 

3-200

 

z,s

6

Élesztős

2-5820

Technológia I

 

3-020

 

z,s

6

Kostka, Sejč, Stanček

2-5120

Numerická matematika

 

2-200

 

z,s

4

Kováčová

2-4320

Konštruovanie I

 

2-200

 

z,s

5

Bošanský

2-4120

Elektrotechnika a elektronika

 

3-020

 

z,s

5

Vlnka, Přibyl

2-4720

Mechanika tekutín

 

2-200

 

z,s

5

Varchola

2-5721

Prenos tepla

 

2-020

 

z,s

5

Frestl, Antal

2-6320

Právo pre technikov

 

2-000

 

kz

2

Kopšová

2-9020

Výrobno-odborná prax

 

(6 týž-dňov)

 

z

3

 

2-4230

Technológia II

 

 

3-020

z,s

5

Geleta

2-4330

Konštruovanie II

 

 

3-300

z,s

7

Vereš

2-4231

Základy manažmentu

 

 

2-200

z,s

5

Ščepka

2-4232

Podnikové hospodárstvo

 

 

3-200

z,s

5

Ščepka

2-9030

Bakalárska práca

 

 

0-004

kz

7

 

2-5430

Výrobné stroje a zariadenia

 

 

2-200

z,s

5

Javorčík, Šooš

2-4233

Manažérstvo kvality

 

 

2-200

z,s

5

Hekelová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

2-6411

PV 1: Telesná výchova

0-200

 

 

z

0

Korček

2-6412

PV 1: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

1-100

 

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0-200

 

 

z

1

Galata

2-5121

PV 1: Konštrukčná geometria

 

2-200

 

z,s

4

Velichová

2-5122

PV 1: Základy štatistickej analýzy

 

2-200

 

z,s

4

Janiga

2-6420

PV 2: Telesná výchova

 

0-200

 

z

0

Korček

2-6421

PV 2: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

1-100

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

0-200

 

kz

2

Galata

2-6422

PV 1: Telesná výchova

 

0-200

 

z

0

Korček

2-6423

PV 1: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

1-100

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

0-200

 

z

1

Galata

2-5431

PV 1: Nástroje a prípravky I

 

 

2-200

z,s

6

Lenárt

2-5830

PV 1: Strojárenské materiály

 

 

2-020

z,s

6

Iždinská

2-4234

PV 1: Navrhovanie technolog. procesov

 

 

2-020

z,s

6

Pavlov

2-5432

PV 1: E-platforma

 

 

2-200

z,s

6

Javorčík, Horvát

2-4235

PV 1: Riadenie výroby a logistika

 

 

2 –020

z,s

6

Součková

2-4236

PV 2: Základy strojárskej metrológie

 

 

2 –020

z,s

5

Krsek

2-4130

PV 2: Mechatronika

 

 

2-020

z,s

5

Vitko

2-5336

PV 2: Dopravná technika

 

 

2-200

z,s

5

Polóni

2-5630

PV 2: Energetické stroje a zariad.

 

 

2-200

z,s

5

Ridzoň

2-4237

PV 2: Integrované systémy riadenia

 

 

2-200

z,s

5

Hekelová

2-6430

PV 3: Telesná výchova

 

 

0-200

z

0

Korček

2-6431

PV 3: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

 

1-100

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

 

0-200

z,s

2

Galata

2-5831

PV 1: Vybrané technológie

 

 

2-020

z,s

4

Kostka, Sejč, Stanček

2-5433

PV 1: Enviromentálna technika

 

 

2-200

z,s

4

Šooš

2-5434

PV 1: Riadenie výrobnej techniky

 

 

2-020

z,s

4

Kolláth

2-4238

PV 1: Zákl. projekt. a program. stroj. výroby

 

 

2-020

z,s

4

Králik

2-4239

PV 1: Prevádzka výrob. systémov

 

 

2-020

z,s

4

Tolnay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výberové predmety

 

 

 

 

 

 

2-6410

Telesná výchova

0-200

 

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0-200

 

 

z

1

Galata

2-4612

Seminár z fyziky

0-200

 

 

z

1

Kalužná

2-6432

Telesná výchova

 

 

0-200

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

 

0-200

z

1

Galata

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto:

2. semester - 1 predmet PV 1

3. semester - 1 predmet PV 1 a 1 predmet PV 2

4. semester - 1 predmet PV 1

5. semester - po 1 predmete z PV 1, PV 2 a PV 3

6. semester  - 2 predmety PV 1

 

Číslovanie predmetu cudzí jazyk (63xx):

1. semester: An – 12, Ne – 13, Fr – 14, Šp – 15 

2. semester: An – 16, Ne – 17, Fr – 18, Šp – 19 

3. semester: An – 21, Ne – 22, Fr – 23, Šp – 24 

4. semester: An – 25, Ne – 26, Fr – 27, Šp – 28 

5. semester: An – 30, Ne – 31, Fr – 32, Šp – 33 

6. semester: An – 34, Ne – 35, Fr – 36, Šp – 37 

 

Odporúčaný študijný plán pre externú formu štúdia:

Číslo

pred-metu

Predmet

 

1. ročník

 

ZS  LS

 

2. ročník

 

ZS  LS

 

3. ročník

 

ZS  LS

Spô-
sob

ukon-
čenia

Kre-
dity

Garant/

prednášateľ

 

Povinné predmety

 

 

 

 

 

 

2-5113

Matematika I

36-12

 

 

z,s

10

Dobrakovová

2-5114

Programovanie

18-6

 

 

kz

5

Kováčová

2-4312

Základy strojného inžinierstva

22-8

 

 

z,s

6

Antala

2-4811

Technická chémia

12-0

 

 

s

4

Brokeš

2-4613

Technická fyzika I

6-12

 

 

kz

3

Benco

2-6384

Dejiny techniky

12-0

 

 

kz

2

 

2-5115

Matematika II

18-6

 

 

z,s

6

Dobrakovová

2-5811

Náuka o materiáli

27-9

 

 

z,s

6

Hrnčiar, Emmer

2-4313

Inžinierska grafika

0-12

 

 

kz

2

Slovák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0-12

 

 

z

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výberové predmety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Výmera hodín je uvádzaná za semester. Prvá hodnota je počet hodín konzultácií, druhá hodnota je počet hodín sústredení.

Číslovanie predmetu cudzí jazyk (63xx):

2. semester: An – 80, Ne – 81, Fr – 82, Šp – 83