Prejsť na obsah
Študenti

Žiadosť – všeobecné tlačivo

Súhlas s vykonaním zápisu na štúdium bez fyzickej prítomnosti

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas s neskorším vydaním dokladov o absolvovaní štúdia

Žiadosť o mimoriadne predĺženie štúdia

Uznanie predmetov z predchádzajúceho štúdia – príloha k žiadosti

Poučenie - príloha k žiadosti o uznanie predmetov

Uznanie predmetov z mobility – príloha k žiadosti

Individuálny študijný plán – príloha k schválenej žiadosti

Čestné prehlásenie študenta o štúdiu na VS – v slovenskom jazyku

Čestné prehlásenie študenta o štúdiu na VS – v slovensko-anglickom jazyku jazyku  (pre študentov, ktorí nie sú občanmi SR alebo nemajú trvalý pobyt v SR)

Statutory declaration about student´s studies in the Slovak Republic/Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu - for students who are not citizens of the Slovak Republic, nor have permanent residence in the Slovak Republic

Rozhodnutie študenta o bezplatnom súbežnom štúdiu – v slovensko-anglickom jazyku

Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa

Ž i a d o s ť  o výnimku z počtu zapísaných kreditov

Nahlásenie mobilitného pobytu v zahraničí

Žiadosť o potvrdenie doby štúdia na SjF STU v Bratislave

Žiadosť o potvrdenie absolvovaných predmetov počas štúdia na SjF STU v Bratislave

P R E H L Á S E N I E – BOZP a Ochrana pred požiarmi

Žiadosť o vystavenie duplikátu vysvedčenia o štátnej skúške

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o štúdiu

Žiadosť o vystavenie výpisu výsledkov štúdia

DOHODA o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta