Prejsť na obsah
Študenti
Úvod do štúdia pre študentov zapísaných do prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov 05. – 16. 09. 2022

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023

19. 09. 2022
Imatrikulácia študentov 1. ročníka BŠ  19. 09. 2022

Zimný semester

Všetky ročníky bakalárskeho (BŠ)
a inžinierskeho (IŠ) štúdia
01. 09. 2022 – 12. 02. 2023
Výučba (13 týždňov) 19. 09. 2022 – 17. 12. 2022
Skúškové obdobie (1 týždeň) 19. 12. 2022 – 23. 12. 2022
Zimné prázdniny 27. 12. 2022 – 31. 12. 2022
Skúškové obdobie (6 týždňov) 02. 01. 2023 – 11. 02. 2023

Vypisovanie tém záverečných prác

do 21. 10. 2022
Prihlasovanie študentov na témy záverečných prác do 04. 11. 2022

Letný semester

1. a 2. roč. BŠ, 1. ročník IŠ 13. 02. 2023 – 31. 08. 2023

Výučba (13 týždňov)

13. 02. 2023 – 13. 05. 2023
Študentská vedecká konferencia (ŠVK) 20. 04. 2023
Skúškové obdobie (7 týždňov) 15. 05. 2023 – 01. 07. 2023
Letné prázdniny 03. 07. 2023 – 31. 08. 2023

3. a 4. ročník BŠ


13. 02. 2023 – 21. 06. 2023
Výučba (9 týždňov) 13. 02. 2023 – 14. 04. 2023
Skúškové obdobie (6 týždňov) 17. 04. 2023 – 26. 05. 2023*
Študentská vedecká konferencia (ŠVK) 20. 04. 2023
Odovzdanie zadania záverečnej práce študentom 13. 02. 2023 – 17. 02. 2023
Uzatvorenie AIS pre zadávanie študijných výsledkov do 08. 06. 2023
Vkladanie záverečnej práce do AIS do 09. 06. 2023
Odovzdanie tlačenej verzie záverečnej práce do 13. 06. 2023
Prihlasovanie na štátne skúšky v AIS 05. 06. 2023 – 09. 06. 2023
Príprava na štátnu skúšku 29. 05. 2023 – 18. 06. 2023
Tvorba komisií štátnych skúšok 15. 05. 2023 – 19. 05. 2023
Štátne skúšky 3 pracovné dni 19. 06. 2023 – 21. 06. 2023
Promócie 07. 07. 2023

2. ročník IŠ

13. 02. 2023 – 16. 06. 2023

Výučba (9 týždňov) 13. 02. 2023 – 14. 04. 2023
Skúškové obdobie (6 týždňov) 17. 04. 2023 – 26. 05. 2023*
Študentská vedecká konferencia (ŠVK) 20. 04. 2023
Odovzdanie zadania záverečnej práce študentom 13. 02. 2023 – 17. 02. 2023
Uzatvorenie AIS pre zadávanie študijných výsledkov do 01. 06. 2023
Vkladanie záverečnej práce do AIS do 29. 05. 2023
Odovzdanie tlačenej verzie záverečnej práce do 01. 06. 2023
Prihlasovanie na štátne skúšky v AIS 29. 05. 2023 – 02. 06. 2023
Príprava na štátnu skúšku 29. 05. 2023 – 09. 06. 2023
Tvorba komisií štátnych skúšok 15. 05. 2023 – 19. 05. 2023
Štátne skúšky 12. 06. 2023 – 16. 06. 2023
Promócie 06. 07. 2023

*Pre študenta v poslednom roku štúdia, ktorý nemá absolvované všetky predmety, neodovzdal záverečnú prácu do Akademického informačného systému, neabsolvuje štátne skúšky v ak. roku 2022/23 – platí skúškové obdobie uvedené pre 1. a 2. rok štúdia u študentov na I. stupni štúdia a 1. rok štúdia na II. stupni štúdia.

Ďalšie aktivity

Prax v bakalárskom štúdiu (povinná)
Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka BŠ v rozsahu min. 6 týždňov je povinná a študent ju absolvuje počas prázdnin po 2. ročníku. Prax si zabezpečí každý študent individuálne. Zápočet z praxe zapíše do AIS poverený pracovník z ústavu garantujúceho študijný program na základe študentom vypracovanej "Správy z výrobno-odbornej praxe" potvrdenej kompetentným pracovníkom spoločnosti, kde bola výrobno-odborná prax absolvovaná. V správe študent uvedie všetky podstatné informácie o náplni a priebehu praxe.

Prax v inžinierskom štúdiu (povinná) 
Odborná prax na konci 1. ročníka IŠ v rozsahu min. 5 týždňov je povinná. Študent absolvuje odbornú prax v strojárskom podniku, ktorej cieľom je overiť a doplniť základné vedomosti z technologických a konštrukčných predmetov. Odbornú prax vykonajú študenti pod vedením určeného odborníka z príslušného podniku. Poverený pracovník ústavu potvrdí študentovi absolvovanie praxe do AIS na základe študentom vypracovanej "Správy z odbornej praxe" potvrdenej kompetentným pracovníkom spoločnosti, kde bola odborná prax absolvovaná. V správe študent uvedie všetky podstatné informácie o náplni a priebehu praxe.

Exkurzia (povinná)
Študent absolvuje exkurzie do podnikov vybraných priemyselných odvetví po jej predošlom odsúhlasení garantom študijného programu. Cieľom je navštíviť firmy a výrobné podniky v profilovej oblasti študijného programu.    

Zimné telovýchovné sústredenie (nepovinné, výberový predmet)

Letné telovýchovné sústredenie (nepovinné, výberový predmet)
Študenti získajú 1 kredit po absolvovaní zimného telovýchovného sústredenia (5 dňový lyžiarsky výcvik) alebo letného telovýchovného sústredenia (splav, cykloturistika, turistika). Absolvovanie zimného alebo letného telovýchovného sústredenia nie je náhradou za povinne voliteľné predmety Telesná výchova a šport a Zdravotná telesná výchova. Tieto predmety sú študenti bakalárskeho stupňa štúdia povinní absolvovať.  

Zápisy na akademický rok 2023/2024

1. ročník IŠ od 26. 06. 2023 do 04. 09. 2023
1. ročník BŠ od 15. 05. 2023 do 14. 07. 2023
Elektronický zápis do 2. a 3 r. BŠ a 2. r. IŠ 10. 07. 2023 – 31. 08. 2023
Náhradný termín zápisov do 1. ročníka BŠ a IŠ 31. 08. 2023 – 14. 09. 2023
Odovzdávanie a preberanie dokladov 04. 09. 2023 – 14. 09. 2024