Prejsť na obsah
Uchádzači

Štúdium na fakultách STU sa realizuje v 3 stupňoch:

  1. stupeň bakalársky študijný program
2. stupeň inžiniersky študijný program
3. stupeň doktorandský študijný program

1. stupeň bakalárskeho stupňa štúdia – Bc.

 1. aplikovaná mechanika a mechatronika 
 2. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
 3. automobily a mobilné pracovné stroje
 4. energetické stroje a zariadenia
 5. technika ochrany životného prostredia 
 6. strojárske technológie a materiály 
 7. environmentálna výrobná technika
 8. meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
 9. prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - Profesijne orientovaný bakalársky študijný program

     Ponuka študijných programov uskutočňovaných v cudzom (anglickom) jazyku
     Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3 - ročné štúdium  ):
 1. aplikovaná mechanika a mechatronika
 2. meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
 3. strojárske technológie a materiály

2. stupeň inžinierskeho stupňa štúdia – Ing.

 1. aplikovaná mechanika a mechatronika
 2. automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 3. automobily a mobilné pracovné stroje
 4. energetické stroje a zariadenia
 5. chemické a potravinárske stroje a zariadenia
 6. meranie a skúšobníctvo
 7. strojárske technológie a materiály
 8. environmentálna výrobná technika
 9. výrobné systémy a manažérstvo kvality
     Ponuka študijných programov uskutočňovaných v cudzom (anglickom) jazyku
     Denná forma štúdia, prezenčná metóda (2-ročné štúdium)
 1. aplikovaná mechanika a mechatronika
 2. výrobné systémy a manažérstvo kvality

 3. stupeň  doktorandského stupňa štúdia- PhD.

  1. Aplikovaná mechanika (v slovenskom a v anglickom jazyku)
  2. Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  3. Dopravné stroje a zariadenia
  4. Metrológia (v slovenskom a v anglickom jazyku)
  5. Procesná technika 
  6. Strojárske technológie a materiály 
  7. Výrobné stroje a zariadenia (v slovenskom a v anglickom jazyku)
  8. Energetické stroje a zariadenia