Prejsť na obsah
Uchádzači

Informácia o prijímacom konaní pre uchádzačov o doktorandské štúdium akademický rok 2022/2023

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing., Mgr.).

Harmonogram a termíny prijímacieho konania:

1, kolo

 • Termín podania prihlášky: do 31. mája 2022
 • Termín prijímacej skúšky: 21. júna 2022
 • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 21. júna 2022

2, kolo

 • Termín podania prihlášky do: 12. júla 2022
 • Termín prijímacej skúšky: 4. augusta 2022
 • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 4. augusta 2022

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať. Pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2022/2023 sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania nasledovné:

 • 20 € - štúdium v slovenskom jazyku v dennej forme
 • 20 € - štúdium v slovenskom jazyku v externej forme
 • 80 € - štúdium v anglickom jazyku

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza vopred a jeho zaplatenie sa preukazuje priložením dokladu o zaplatení k prihláške na štúdium.

V prípade nezaplatenia poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania bude uchádzačovi doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium študijného programu pre nesplnenie ďalšej podmienky prijatia na štúdium.

Ponuka študijných programov, na ktoré si môžete podať prihlášku:

forma štúdia denná 

Aplikovaná mechanika (v slovenskom a v anglickom jazyku)
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Dopravné stroje a zariadenia
Metrológia (v slovenskom a v anglickom jazyku)
Procesná technika 
Strojárske technológie a materiály 
Výrobné stroje a zariadenia (v slovenskom a v anglickom jazyku)
Energetické stroje a zariadenia

a externá

Aplikovaná mechanika (v slovenskom a v anglickom jazyku)
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Dopravné stroje a zariadenia
Metrológia (v slovenskom a v anglickom jazyku)
Procesná technika 
Strojárske technológie a materiály 
Výrobné stroje a zariadenia (v slovenskom a v anglickom jazyku)
Energetické stroje a zariadenia

 • Zoznam tém dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023 bude uverejnený  na tejto adrese v is.stuba.sk       
 • Prihlasuje sa na tému uvedenú v zozname tém dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023. Bližšie informácie o konkrétnej téme dizertačnej práce môže poskytnúť školiteľ na danom pracovisku. S témou dizertačnej práce sú viazané tematické okruhy zamerania prijímacej skúšky.

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov pre ak. r. 2022/2023

Študijný program

Plánovaný počet prijatých doktorandov

Aplikovaná mechanika denná forma

2

Aplikovaná mechanika externá forma

1

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov denná forma

2

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov externá forma

1

Dopravné stroje a zariadenia denná forma

2

Dopravné stroje a zariadenia externá forma

1

Metrológia (aj v angličtine) denná forma

2

Metrológia (aj v angličtine) externá forma

1

Procesná technika denná forma

2

Procesná technika externá forma

1

Strojárske technológie a materiály denná forma

2

Strojárske technológie a materiály externá forma

1

Výrobné stroje a zariadenia (aj v angličtine) denná forma

2

Výrobné stroje a zariadenia (aj v angličtine) externá forma

1

Energetické stroje a zariadenia denná forma

2

Energetické stroje a zariadenia externá forma

1

Štúdium v angličtine denná forma

4

Štúdium v angličtine externá forma

2

Spôsob podania prihlášky

Vyplnenie a doručenie prihlášky v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS) (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v AIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania. Prihláška musí byť doručená v stanovenej lehote a musí obsahovať všetky požadované údaje a prílohy.

Elektronická prihláška na doktorandské štúdium bude otvorená 1. mája 2022.

Prihláška musí obsahovať: 

 • doklad o absolvovaní inžinierskeho/magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného študijného odboru (programu),
 • overenú kópiu inžinierskeho / magisterského diplomu,
 • overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške,
 • overenú kópiu dodatku k  vysokoškolskému diplomu, prípadne výpis absolvovaných predmetov s kreditným hodnotením,
 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

K prihláške na doktorandské štúdium sú odporúčanými prílohami :

 • referencie,
 • prehľad o vedeckovýskumnej činnosti,
 • zoznam publikácií

Súčasťou prijímacieho konania sú prijímacie skúšky s týmto rámcovým obsahom:

 • zhodnotenie študijných výsledkov inžinierskeho/magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného študijného odboru (programu),
 • zhodnotenie účasti žiadateľa vo vedeckovýskumnej činnosti,
 • preverenie motivácie žiadateľa pre vedeckú prácu,
 • test z jedného cudzieho jazyka,
 • preverenie znalosti daného odboru a prerokovanie témy

Uchádzači so špecifickými potrebami:   

Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium (§ 58 ods. 5 zákona).

Koordinátor pre zdravotne postihnutých: Mgr. Alena Cepková, PhD.

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

Správny poplatok je potrebné uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na účet STU. Pri platbe je bezpodmienečne nutné uviesť hodnotu variabilného symbolu v správnom tvare z dôvodu bezproblémového prijatia správneho poplatku. Prijatie Vašej platby si potom môžete skontrolovať v evidencii e-prihlášok v sekcii Zaplatené.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Adresát: Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Číslo účtu:

IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800

SWIFT BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol
pri podaní:
a) - elektronickej prihlášky variabilný symbol generuje informačný systém prihlášky 
Konštantný symbol: pre platbu prevodom: 0558

Správny poplatok je možné uhradiť aj poukážkou typu U.

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBA

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU sú uvedené vo vnútornom predpise STU č. 5 / 2013

Naša kontaktná adresa:

Naša kontaktná adresa:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Oddelenie pre vedu a výskum
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava 1 

Tel.:  + 421 2 57296 255, +412 917 797 251
E-mail: juraj.sklenar[at] stuba.sk,  stanislav.duris [at] stuba.sk

Internet: http://www.sjf.stuba.sk