Prejsť na obsah
Uchádzači

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU PRE AKADEMICKÝ ROK  2022/2023 - 2.kolo

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách vyhlasuje prijímacie konanie na inžinierske štúdium.
Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium na univerzite je podľa zákona o vysokých školách absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalárske štúdium).

Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2022/2023 otvára dennú formu inžinierskeho štúdia. 
Externá forma štúdia sa v akademickom roku 2022/2023 neotvára.

UCHÁDZAČOV PRIJÍMAME BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - uvedené v texte nižšie

 • Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre dennú formu štúdia a prihlásenie prostredníctvom E-prihlášky - uvedené v texte nižšie                                                                  
 • 20 €  - štúdium v štátnom jazyku
 • 80 €  - štúdium v anglickom jazyku

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY

Na štúdium je možné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS)

 • Uchovajte si prihlasovacie údaje do E-PRIHLÁŠKY (uchádzači z iných vysokých škôl  mimo STU), budete ich potrebovať pri zápise na štúdium.
 • Uchádzači o inžinierske štúdium uvedú v E- prihláške najviac tri  študijné programy, o ktoré sa chcú uchádzať (1. – hlavný, 2. a 3. - alternatívny ). Postup výberu alternatívnych programov je popísaný v "Postupe pri vypĺňaní e-prihlášky"
 • Záväzne podaná prihláška má stav „PODANÁ E-PRIHLÁŠKA“.
 • Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania!
 • Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške.

     

ŠTIPENDIUM

Študentovi môže byť jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch, motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky. Podmienky na priznávanie a poskytovanie štipendií upravuje Štipendijný poriadok STU

PRIJÍMACIE KONANIE

 • Všetci uchádzači o štúdium budú zaradení do prijímacieho konania do 1. ročníka štúdia akreditovaných inžinierskych študijných programov v dennej forme štúdia. Prijímacia skúška na inžiniersky stupeň štúdia sa nekoná.
 • Ak sa niektorý študijný program neotvorí, bude prihláška uchádzača presunutá na študijný program, ktorý uviedol ako v poradí ďalšiu voľbu.
 • Ak počet uchádzačov spĺňajúcich podmienky pre prijatie na niektorý študijný program prekročí počet uchádzačov, ktorý fakulta plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu, kritériom pre prijatie je študijný priemer dosiahnutý na bakalárskom stupni štúdia. Uchádzačom v poradí prekračujúcom počet uchádzačov, ktorý fakulta plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu fakulty, bude prihláška presunutá na študijný program, ktorý uviedli ako druhú voľbu.

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača s odôvodnením, bude doručené uchádzačovi v písomnej forme na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške.

 

Počty prijímaných študentov na inžinierske štúdium na akademický rok 2021/2022 


Študijné programy 2. stupňa (štátny jazyk)

Počty prijímaných  uchádzačov

Počet

Forma / metóda štúdia

aplikovaná mechanika a mechatronika

25

denná / prezenčná

automatizácia a informatizácia strojov a procesov

20

denná / prezenčná

automobily a mobilné pracovné stroje

50

denná / prezenčná

energetické stroje a zariadenia

15

denná / prezenčná
environmentálna výrobná technika

15

denná / prezenčná

chemické a potravinárske stroje a zariadenia

15

denná / prezenčná

meranie a skúšobníctvo

15

denná / prezenčná

strojárske technológie a materiály

15

denná / prezenčná

výrobné systémy a manažérstvo kvality

15

denná / prezenčná

Spolu

185

Študijné programy 2. stupňa (anglický jazyk)

Počty prijímaných  uchádzačov

Počet

Forma / metóda štúdia

aplikovaná mechanika a mechatronika

15

denná / prezenčná

výrobné systémy a manažérstvo kvality

15

denná / prezenčná

Spolu

30

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností 
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

Tel.: +421 918 696 956

E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk,

Internet: http://www.sjf.stuba.sk