Prejsť na obsah
Študenti


Študijný program 1. stupňa: 
Energetické strojárstvo


Študijný odbor: Energetika


Forma štúdia: denná/externá

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky/4roky


Garant študijného programu:

prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc., vojtech.molnar@stuba.sk

Katedra tepelnej energetiky


Študijný poradca: 

doc. Ing. František Urban, PhD., frantisek.urban@stuba.sk

Katedra tepelnej energetiky


Profil absolventa:

Štúdium je orientované na široké spektrum strojov a zariadení, ktoré sa používajú pri výrobe, transformácii a akumulácii najrôznejších foriem energií s ohľadom na ekologické požiadavky. Absolventi získajú odborno-teoretické, ako aj praktické znalosti o konštrukcii a prevádzke energetických strojov a zariadení. Absolvent bude schopný pracovať v oblastiach súvisiacich s výrobou, výstavbou a prevádzkou energetických systémov, strojov a zariadení. Uplatnenie nájdu v najrôznejších energetických prevádzkach a projekčných útvaroch v energetickom, plynárenskom a chemickom priemysle, ako aj v komunálnej sfére.


Odporúčaný študijný plán pre dennú formu štúdia:

Číslo

Pred-metu

Predmet

 

1. ročník

 

ZS  LS

 

2. ročník

 

ZS  LS

 

3. ročník

 

ZS  LS

Spô-

sob

ukon-čenia

Kre-dity

Garant/

prednášateľ

 

Povinné predmety

 

 

 

 

 

 

2-5110

Matematika I

4-400

 

 

z,s

10

Dobrakovová

2-5111

Programovanie

2-020

 

 

kz

5

Kováčová

2-4310

Základy strojného inžinierstva

3-200

 

 

z,s

6

Antala

2-4810

Technická chémia

2-000

 

 

s

4

Brokeš

2-4610

Technická fyzika I

1-110

 

 

kz

3

Benco

2-6310

Dejiny techniky

2-000

 

 

kz

2

Paukov

2-5112

Matematika II

2-110

 

 

z,s

6

Dobrakovová

2-4611

Technická fyzika II

3-120

 

 

z,s

8

Benco

2-5810

Náuka o materiáli

3-020

 

 

z,s

6

Hrnčiar, Emmer

2-5510

Technická mechanika I

2-200

 

 

z,s

5

Žiaran

2-4311

Inžinierska grafika

0-020

 

 

kz

2

Slovák

2-6311

Sociológia

2-000

 

 

kz

2

Kollárová

2-5720

Termodynamika

 

2-020

 

z,s

6

Antal

2-5520

Technická mechanika II

 

3-200

 

z,s

6

Záhorec

2-5521

Pružnosť a pevnosť

 

3-200

 

z,s

6

Élesztős

2-5820

Technológia I

 

3-020

 

z,s

6

Kostka, Sejč, Stanček

2-5120

Numerická matematika

 

2-200

 

z,s

4

Kováčová

2-4320

Konštruovanie I

 

2-200

 

z,s

5

Bošanský

2-4120

Elektrotechnika a elektronika

 

3-020

 

z,s

5

Vlnka, Přibyl

2-4720

Mechanika tekutín

 

2-200

 

z,s

5

Varchola

2-5721

Prenos tepla

 

2-020

 

z,s

5

Frestl, Antal

2-6320

Právo pre technikov

 

2-000

 

kz

2

Kopšová

2-9020

Výrobno-odborná prax

 

(6 týž-
dňov)

 

z

3

 

2-4230

Technológia II

 

 

3-020

z,s

5

Geleta

2-4330

Konštruovanie II

 

 

3-300

z,s

7

Vereš

2-4130

Mechatronika

 

 

2-020

z,s

5

Vitko

2-5336

Dopravná technika

 

 

2-200

z,s

5

Polóni

2-5631

Energetické stroje a zariad.

 

 

2-200

z,s

6

Ridzoň

2-4232

Podnikové hospodárstvo

 

 

3-200

z,s

5

Ščepka

2-9030

Bakalárska práca

 

 

0-004

kz

7

 

2-4730

Hydraulické stroje a zariadenia

 

 

2-200

z,s

5

Prikkel

2-5632

Zákl. tepelných energet. systémov

 

 

2-200

z,s

5

Malý

2-5633

Prevádzka tepel. energet. zariad.

 

 

2-200

z,s

4

Kučák

2-4731

Prevádzka hydraulických zariadení

 

 

2-200

z,s

4

Olšiak

 

Povinne voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

2-6411

PV 1: Telesná výchova

0-200

 

 

z

0

Korček

2-6412

PV 1: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

1-100

 

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0-200

 

 

z

1

Galata

2-5121

PV 1: Konštrukčná geometria

 

2-200

 

z,s

4

Velichová

2-5122

PV 1: Základy štatistickej analýzy

 

2-200

 

z,s

4

Janiga

2-6420

PV 2: Telesná výchova

 

0-200

 

z

0

Korček

2-6421

PV 2: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

1-100

 

z

0

Korček

 

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

0-200

 

kz

2

Galata

2-6422

PV 1: Telesná výchova

 

0-200

 

z

0

Korček

2-6423

PV 1: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

1-100

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

0-200

 

z

1

Galata

2-6430

PV 3: Telesná výchova

 

 

0-200

z

0

Korček

2-6431

PV 3: Tel. vých. pre zdrav. oslab.

 

 

1-100

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

 

0-200

z,s

2

Galata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výberové predmety

 

 

 

 

 

 

2-6410

Telesná výchova

0-200

 

 

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0-200

 

 

z

1

Galata

2-4612

Seminár z fyziky

0-200

 

 

z

1

Kalužná

2-6432

Telesná výchova

 

 

0-200

z

0

Korček

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

 

 

0-200

z

1

Galata

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto:

2. semester - 1 predmet PV 1

3. semester - 1 predmet PV 1 a 1 predmet PV 2

4. semester - 1 predmet PV 1

5. semester - 1 predmet PV 1

 

Číslovanie predmetu cudzí jazyk (63xx):

1. semester: An-12, Ne-13, Fr-14, Šp-15 

2. semester: An-16, Ne-17, Fr-18, Šp-19 

3. semester: An-21, Ne-22, Fr-23, Šp-24 

4. semester: An-25, Ne-26, Fr-27, Šp-28 

5. semester: An-30, Ne-31, Fr-32, Šp-33 

6. semester: An-34, Ne-35, Fr-36, Šp-37 

 

Odporúčaný študijný plán pre externú formu štúdia:

Číslo

pred-metu

Predmet

 

1. ročník

 

ZS  LS

 

2. ročník

 

ZS  LS

 

3. ročník

 

ZS  LS

Spô-
sob

ukon-
čenia

Kre-
dity

Garant/

prednášateľ

 

Povinné predmety

 

 

 

 

 

 

2-5113

Matematika I

36-12

 

 

z,s

10

Dobrakovová

2-5114

Programovanie

18-6

 

 

kz

5

Kováčová

2-4312

Základy strojného inžinierstva

22-8

 

 

z,s

6

Antala

2-4811

Technická chémia

12-0

 

 

s

4

Brokeš

2-4613

Technická fyzika I

6-12

 

 

kz

3

Benco

2-6384

Dejiny techniky

12-0

 

 

kz

2

 

2-5115

Matematika II

18-6

 

 

z,s

6

Dobrakovová

2-5811

Náuka o materiáli

27-9

 

 

z,s

6

Hrnčiar, Emmer

2-4313

Inžinierska grafika

0-12

 

 

kz

2

Slovák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

2-63xx

Cudzí jazyk (An, Ne, Fr, Šp)

0-12

 

 

z

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výberové predmety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Výmera hodín je uvádzaná za semester. Prvá hodnota je počet hodín konzultácií, druhá hodnota je počet hodín sústredení.

Číslovanie predmetu cudzí jazyk (63xx):

2. semester: An – 80, Ne – 81, Fr – 82, Šp – 83