Prejsť na obsah
Študenti

Študenti, ktorí pokračujú v štúdiu vo vyšších ročníkoch, môžu vykonať  E - zápis v AIS

do   31.08.2022

V prípade akýchkoľvek otázok s vykonaním E-zápisu kontaktujte: marianna.frajkova@stuba.sk

E-zápis do vyšších ročníkov  môžu vykonať len tí študenti, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu, t.j.

 • získali minimálne 20 kreditov v AR 2021/2022
 • pokiaľ mal študent v  AR 2021/2022 druhý zápis akéhokoľvek predmetu a nemá v AIS zapísané konečné hodnotenie, nie je možné uskutočniť zápis (aj po získaní 20 kreditov).

Podrobný postup – NÁVOD - nájdete TU


  !  Študenti pred vykonaním E - zápisu do 3. roč. + 4. roč. bakalárskeho štúdia

  a 2. roč. inžinierskeho štúdia MUSIA  mať v AIS zapísané hodnotenie z Výrobno-odbornej praxe  !

  Pracovníci ústavov poverení udeľovať zápočet:

  Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Ing. Lukáš Bartalský, PhD. -  lukas.bartalsky@stuba.sk
  Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky Ing. Jana Harakaľová, PhD.  - jana.harakalova@stuba
  Ústav dopravnej techniky a konštruovania doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. -   lubos.magdolen@stuba.sk
  Ing. Peter Petrák, CSc. – peter.petrak@stuba.sk
  Ústav energetických strojov a zariadení doc. Ing. František Ridzoň, PhD. -   frantisek.ridzon@stuba.sk
  Ing. Lucia Bursíková, PhD. -  lucia.bursikova@stuba.sk
  Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality Ing. Andrej Červeňan, PhD. -  andrej.cervenan@stuba.sk
  PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD. - ingrid.souckova@stuba.sk
  Ústav technológií a materiálov prof. Ing. , PhD.  Pavol Švec, Phd. -  pavol.svec@stuba.sk
  Ústav procesného inžinierstva prof. Ing. Marián Peciar, PhD. -   marian.peciar@stuba.sk

  ! E-zápis do 3. roč. + 4. roč. bakalárskeho štúdia a do 2.roč. ínžinierskeho štúdia VYKONAJTE až po zapísaní povinnej odbornej praxe do AIS !

  Študentom, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu +  vykonali E-zápis, budú referentky ÚPČ začiatkom septembra  posielať poštou POTVRDENIE O ŠTÚDIU spolu s PROLONGAČNOU ZNÁMKOU, príp. preukazom.

  PODMIENKY pre zaslanie potvrdenia o štúdiu a prolongačnej známky

  Študent pošle POŠTOU:

  1/ Vyplnené tlačivo - podpísané

  a) Čestné prehlásenie študenta o štúdiu (v prípade, že v Čestnom vyhlásení uvádzate, že ste platili na inej VŠ, je nutné priniesť doklad o platbe) 

  alebo:

  b) Čestné prehlásenie študenta o štúdiu na VS – v slovensko-anglickom jazyku jazyku  (pre študentov, ktorí nie sú občanmi SR alebo nemajú trvalý pobyt v SR) prelinkovanie  priamo na tlačivo v Tlačivách

  2/ Prehlásenie BOZP a Ochrana pred požiarmi – iba študenti 3. roč. bakalárskeho štúdia

  Potrebné preštudovať informácie na našej web stránke v záložke: Školenie BOZP a Ochrany pred požiarmi

  3/ Žiadosť o výnimku z počtu zapísaných kreditov – žiadosť si podáva študent, ktorý si zapísal predmety za viac ako 90 kreditov 

  POVINNOSTI študenta po zápise - po 01.09.2022 t.j. AR 2022/2023: 

  • kontrola a potvrdenie OSOBNÝCH  ÚDAJOV v AIS
  • ČÍSLO  ÚČTU  v banke - kontrola (príp. aktualizovať)

  V prípade nesplnenia vyššie uvedených PODMIENOK a  POVINNOSTÍ, Vám referentky  ÚPČ nebudú  môcť  (poslať) vydať potvrdenie o štúdiu ani prolongačnú známku!

  Uvedené informácie sa týkajú študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa, ktorí študujú v SLOVENSKOM JAZYKU!


  V prípade potreby kontaktujte svoju študijnú referentku prostredníctvom e-mailu.

  Kontakty:

  2. roč. Bc. štúdia: milada.cavojska@stuba.sk (okrem ŠP B-PTDVT)

  3. roč. Bc. štúdia + všetky ročníky ŠP B-PTDVT: lucia.horvatova@stuba.sk

  2. roč. Ing. štúdia: milada.cavojska@stuba.sk