Prejsť na obsah
Študenti

Informácie k zápisom pre uchádzačov prijatých do 1. roč. na INŽNIERSKE ŠTÚDIUM v AR 2022/2023

 ☸         ZÁPIS  BEZ  FYZICKEJ  PRÍTOMNOSTI   

Vážení uchádzači, ďakujeme Vám za prejavený záujem o štúdium na našej fakulte, SjF STU v Bratislave.  
V prípade, ak máte záujem zapísať sa, pošlite nám POŠTOU alebo doručte do podateľ nenajneskôr 

do 2. septembra 2022

A/      v PAPIEROVEJ  forme:

1/ vyplnené a podpísané tlačivo: „Súhlas s vykonaním zápisu bez fyzickej prítomnosti

2/ overenú kópiu bakalárskeho diplomu

3/ overenú kópiu vysvedčenia (ŠZS)

4/ overenú kópiu dodatku k diplomu alebo výpis  absolvovaných predmetov

 (bod 2, 3, 4 – doklady posielate iba v prípade, že sa uchádzate o štúdium na SjF STU v Bratislave z inej VŠ alebo inej fakulty STU a len ak ste uvedené povinné prílohy - ešte neposlali)

5/ 
             a)   
Čestné vyhlásenie o štúdiu na vysokých školách (v  slovenskom  jazyku)

alebo

            b)   Čestné vyhlásenie o štúdiu na vysokých školách (v slovenskom-anglickom jazyku)

6./ Prehlásenie BOZP a Ochrana pred požiarmi 

Potrebné preštudovať informácie na našej web stránke v záložke: Školenie BOZP a Ochrany pred požiarmi

 Všetky potrebné formuláre k zápisu (bod 1, 5) nájdete na našom webe: www.sjf.stuba.sk (Tlačivá)

B/      elektronicky vyplníte: Povinne – aplikáciu „Návratka k prihláške na štúdium na STU“ – umožňuje výber typu preukazu, prolongačnej známky, vložiť fotografiu, platbu platobnou bránou a taktiež výber povinne voliteľných a výberových predmetov.

(Pri vytvorení rozhodnutia o prijatí bola vygenerovala „elektronická návratka k prihláške“ - na Váš e-mail Vám prišli prihlasovacie údaje.  Upozornenie: Nezabudnite si prolongačnú  známku alebo preukaz objednať a vykonať úhradu ešte pred poslaním dokumentov na zápis na fakultu a taktiež vybrať z povinne voliteľných alebo výberových predmetov).

V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré sa týkajú Elektronickej návratky,  kontaktujte: marianna.frajkova@stuba.sk

Ak ste podali viac prihlášok a boli Vám vydané 2 alebo 3 rozhodnutia na rôzne ŠP, vypĺňate Návratku pre ŠP, na ktorý máte záujem sa zapísať.

Na základe Vášho Súhlasu, zápis na štúdium do 1. ročníka inžinierskeho štúdia, vykoná pracovníčka ÚPČ. Následne Vám bude v septembri vydané potvrdenie o štúdiu spolu s prolongačnou známkou alebo preukazom ISIC.

 

UPOZORNENIE:

Študenti, ktorí sa chcú touto formou zapísať do 1.roč. inžinierskeho štúdia opakovane cez nové prijímacie konanie, musia pred opakovaným zápisom do 1.roč. požiadať na ÚPČ o ukončenie predchádzajúceho štúdia (všeobecné tlačivo žiadosti na web stránke) !!!

 

Všetky požadované doklady posielate na adresu:

Strojnícka fakulta
Útvar pedagogických činností
Nám. Slobody 17
812 31  Bratislava

info v PDF dokumente