Prejsť na obsah
Študenti

AR 2021/2022

Spoločnosť: SLOVNAFT, a.s.

(Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava; www.slovnaft.sk)
Kontakt: maria.bielikmarettova@slovnaft.sk

Diplomové práce

1.

Zvýšenie spoľahlivosti (životnosti) ložísk a optimalizácia mazania skrutkového kompresora (65K401)

2.

Racionalizácia a konsolidácia mazív na kritickej výrobnej jednotke rafinérie Slovnaft
(LDPE4 alebo PP3).

3.

Cyklické (pulzné) namáhanie tlakových nádob a vplyv na životnosť.

4.

RBI (Risk Based Inspection) – praktické využitie v rafinérii Slovnaft.
(téma môže byť rozpracovaná v AJ)

5.

Identifikácia degradačných mechanizmov a zadefinovanie koróznych slučiek na VJ v rafinérií Slovnaft.

6.

Overenie účinnosti výmenníka tepla - rúrka v rúrke so skrutkovicovým tokom v medzikruží a so vstupom média do medzikružia hrdlom osadeným 80° od axiálnej osi VT.
(Skrutkovicový tok predchádza aj zanášaniu. O veľmi vysokej účinnosti hovoril prof. Jelemenský.)

7.

Vplyv teploty a hustoty na objemové rozdiely v nadzemných nádržiach a pri preprave a výdaji PHM a ich zmeny počas kalendárneho roka.
(očakáva sa matematický model na základe poskytnutých údajov)

8.

Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v ropnom priemysle – vybraná prevádzka.
(identifikácia zdrojov riešenia, ich analýza a návrh potlačenia ich nepriaznivého vplyvu)

9.

Požiarne uzávery v budovách – legislatíva, ich funkcia, rozdelenie, vlastnosti, zhodnotenie správnosti návrhu požiarnych uzáverov, problematika vedenia prevádzkových denníkov, ich vplyv na bezpečnosť a zdravie osôb a majetku pri požiari

10.

Výmena pecných rúr v BA103 – z pece (staré rúry) je možné odobrať veľké množstvo vzoriek, na základe ktorých by mohli mladí materialisti pre nás vytvoriť vzťah nauhličenia a permeability (máme vzťah z roku 1993 len na pece SRT1 -BA106, BA107 a BA108) Vďaka tomu by sme vedeli lepšie stanoviť životnosť pecí.

11.

Akustická emisia ako NDT metóda pre hodnotenie štrukturálnej integrity kovových konštrukcií a tlakových nádob.

12.

Vhodnosť rôznych NDT metód a ich vyhodnotenie z pohľadu finančnej efektivity na konkrétne typy zariadení.

Spoločnosť:

Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s. r. o.

(Bratislavská 517; 911 05 Trenčín; www.yfai.com)
Kontakt: Jana Dúžeková (+421905750037; jana.duzekova@yanfeng.com)

Diplomové práce

1.

Dopad a vplyv US chemickej legislatívy na automobilového dodávateľa a jej implementácia do procesov spoločnosti.
Ing. Gabriela Rudinská, PhD. (pridelený konzulant)

2.

3D PMI pre CAD system Catia - Analýza riešení, identifikácia rizík, vytvorenie metodiky, návrh implementácie v spoločnosti YFAI v súlade s požiadavkami zákazníka.
Ing. Patrik Václav, Ing. Ľubomír Medvec (pridelený konzulant)

3.

3D PMI pre CAD system Siemens NX - Analýza riešení, identifikácia rizík, vytvorenie metodiky, návrh implementácie v spoločnosti YFAI v súlade s požiadavkami zákazníka.
Ing. Igor Pataky, Ing. Víťazoslav Vyskočil (pridelený konzulant)

4.

Návrh metodiky modelovania plastových dielcov pre interiéry automobilov v systéme Catia.
Ing. Jozef Rendek (pridelený konzulant)

5.

Konštrukčné a technologické riešenie pre namáhané spoje hybridných (využitie prírodných vlákien) súčiastok v zostave dielcov v interiéri automobilu.
Ing. Lórant Szabados (pridelený konzulant)