Prejsť na obsah
Uchádzači

Podmienky pre prijatie na štúdium s uvedením uplatnenia absolventov po skončení štúdia:

Harmonogram prijímacieho konania na akad. rok  2022/2023, termíny zasadnutia prijímacích komisií a komisie rektora pre preskúmanie žiadostí uchádzačov neprijatých na štúdium.

Organizáciu a priebeh prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov uskutočňovaných na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len "STU") určuje vnútorný predpis:

STU priznáva študentom motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch (motivačné štipendium odborové), ak študent splní podmienky určené v Štipendijnom poriadku STU. Motivačné štipendium odborové sa priznáva v príslušnom akademickom roku najviac 50 % študentom vybraných študijných odborov jednorázovo. Pri rozhodovaní o  priznaní štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.

Sociálne štipendium je podporný sociálny program pre všetkých študentov v zhoršenej sociálnej situácií a prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdium. Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie sociálneho štipendia a dokladov, ktoré sú potrebné na výpočet a posúdenie nároku.